Helga Zepp-LaRouche: 10 principer för fred och utveckling

Helga Zepp-LaRouche: 10 principer för fred och utveckling

Helga Zepp-LaRouches 10 viktiga principer för hur det går att knäcka de axiom som låser världspolitiken idag på kursen mot världskrig och istället lyckas införa en ny rättvis världsordning. De lades fram för första gången i hennes inledningstal tisdagen den 22 november 2022 på Schillerinstitutets tredje politiska seminarium med politiker och sociala världsledare hållet från Mexikos parlament.

 

 

 

Tio principer för Ny internationell arkitektur för alla nationers säkerhet och ekonomiska utveckling

 

 

 

En ny global säkerhets- och utvecklingsarkitektur måste inriktas på en ny epok som kännetecknas av ett nytt paradigm där begreppet oligarkism har avskaffats för gott och den politiska ordningen är så utformad att människans sanna karaktär som skapande varelse kan förverkligas.

Därför föreslår jag att följande principer måste diskuteras och, om man kommer överens om dem, också förverkligas. Dessa idéer är tänkta att inspirera till en dialog mellan alla människor som är intresserade av att finna grundvalen för en världsordning som garanterar mänsklighetens varaktiga fortbestånd.

För det första: Den nya internationella säkerhets- och utvecklingsarkitekturen måste vara ett partnerskap mellan helt suveräna nationalstater byggt på de Fem principerna för fredlig samexistens och FN-stadgan.

För det andra: Högsta prioritet måste vara att lindra fattigdomen i världens alla nationer, vilket är lätt att åstadkomma om befintlig teknik används till förmån för det gemensamma bästa.

För det tredje: Medellivslängden för alla nu levande människor måste förlängas så långt det är möjligt genom att moderna hälsovårdssystem skapas i alla länder. Detta är också det enda sättet att övervinna nuvarande och framtida pandemier eller förhindra att de uppkommer.

För det fjärde: Eftersom människan är den hittills enda kända kreativa varelsen i universum, och eftersom mänsklig kreativitet är den enda källan till rikedom genom den potentiellt gränslösa möjligheten till upptäckter av nya universella principer, måste ett av huvudmålen för den nya internationella säkerhets- och utvecklingsarkitekturen vara att ge alla barn och vuxna tillgång till allmän skolutbildning. Människans sanna natur är att bli en vacker själ, med Friedrich Schillers ord, och endast geniet kan uppfylla detta villkor.

För det femte: Det internationella finansiella systemet måste omorganiseras så att det kan tillhandahålla produktivt inriktade krediter för att uppnå dessa mål. En utgångspunkt kan vara det ursprungliga Bretton Woods-systemet, så som USA:s president Franklin D. Roosevelt hade tänkt sig det, men som aldrig genomfördes på grund av hans för tidiga död 1945, och de av Lyndon LaRouche föreslagna Fyra ekonomiska lagarna. Detta nya kreditsystem måste ha som primärt mål att drastiskt öka levnadsstandarden särskilt för nationerna i det globala syd och för de fattiga i det globala nord.

För det sjätte: Den nya ekonomiska ordningen måste inriktas på att skapa förutsättningar för moderna industrier och jordbruk, till att börja med en infrastrukturutbyggnad på alla kontinenter så att de så småningom kan förbindas med tunnlar och broar och bilda en världslandbro.

För det sjunde: Den nya globala säkerhetsarkitekturen måste avskaffa begreppet geopolitik genom att sätta stopp för uppdelningen av världen i block. Varje suverän nations säkerhetsintressen måste beaktas. Kärnvapen och andra massförstörelsevapen måste omedelbart förbjudas. Genom internationellt samarbete måste metoder utvecklas för att göra kärnvapen tekniskt föråldrade, vilket ursprungligen avsågs i det förslag som blev känt som SDI, som föreslogs av LaRouche och som president Reagan erbjöd Sovjetunionen.

För det åttonde: Förr kunde en civilisation i ett hörn av världen gå under och resten av världen fick reda på det först flera år senare, på grund av de långa avstånden och tiden det tog att resa. Idag sitter hela mänskligheten på grund av kärnvapen, pandemier, Internet och annan global påverkan för första gången i samma båt. Därför står en lösning på det existentiella hotet mot mänskligheten inte att finna i sekundära eller partiella arrangemang, utan lösningen måste sökas på det högre Enas nivå, som är mäktigare än de Många. Det kräver ett tänkande på Nicolaus Cusanus nivå, Coincidentia Oppositorum, motsatsernas sammanfallande.

För det nionde: För att övervinna konflikterna som uppstår genom meningsskiljaktigheter som imperier använder för att behålla kontrollen över sina underlydande, måste den ekonomiska, sociala och politiska ordningen bringas i samklang med det fysiska universums lagar. I den europeiska filosofin diskuterades detta som ett Vara i överensstämmelse med naturrätten, i den indiska filosofin som kosmologi, och i andra kulturer finns motsvarande begrepp. Moderna vetenskaper som rymdvetenskap, biofysik och termonukleär fusion kommer att ständigt öka mänsklighetens kunskap om denna lagbundenhet kontinuerligt. Stora klassiska konstverk i olika kulturer återspeglar samma lagbundenhet.

För det tionde: Grundantagandet i det nya paradigmet är att människan i grunden är god och kapabel att oändligt fullända sin kreativitet och sin själsliga skönhet, och att hon är den högst utvecklade geologiska kraften i universum, vilket bevisar att den mänskliga tankens lagbundenhet är i överensstämmelse och samklang med det fysiska universums lagbundenhet, och att allt ont beror på brist på utveckling och därför kan övervinnas.

En ny ekonomisk världsordning håller på att växa fram, som omfattar den stora majoriteten av länderna i det globala syd. De europeiska nationerna och USA får inte motarbeta denna strävan utan måste samarbeta med utvecklingsländerna om att forma nästa epok i mänsklighetens utveckling till att bli en renässans för de högsta och ädlaste uttrycken för kreativitet!

Låt oss därför skapa en internationell rörelse av världsmedborgare som tillsammans arbetar för att forma nästa fas i mänsklighetens utveckling, den nya epoken! Världsmedborgare i alla länder, förena er!

Tryck som pdf:  

TioPrinciper sid1

TioPrinciperSid2

Helga Zepp-LaRouche lade fram sina tio principer i perspektivet av en enad mänsklighet. Det krävs nu en bred diskussion om detta förslag till en grundval för en Ny internationell arkitektur för alla nationers säkerhet och ekonomiska utveckling. Alla som vill förtydliga och utveckla dessa förslag välkomnas i den internationella dialog som Schillerinstitutet dragit igång tillsammans med parlamentariker och andra förespråkare för en ny rättvis ekonomisk världsordning.

De tio principerna lades fram av henne på det tredje politiska seminariet med politiker och sociala världsledare som hölls den 22 november 2022 från Mexikos parlament under rubriken “Stoppa kärnvapenkrigshotet nu!”. Flera ledare från Globala Syd berättade där om bakgrund och framväxt av Bandung-andan, Alliansfria rörelsen, BRICS kamp för en nya rättvisa ekonomiska världsordning mot de gamla kolonialmakterna, vilket nu har lett fram till den multipolära värld som nu avlöst globalisternas fortsatta anspråk på världshegemoni.

Här finns talarlistan och videon från hela seminariet: “Stoppa kärnvapenkrigshotet nu! Tredje seminariet med politiska och sociala världsledare .” https://schillerinstitute.com/blog/2022/11/21/conference-stop-the-danger-of-nuclear-war-now/  Seminariet finns tillgänglig med översättning till spanska, engelska, franska och tyska.


Helga Zepp-LaRouche har presenterat sina tio principer i sin webcast:
https://schillerinstitute.com/blog/2022/11/25/the-present-danger-of-nuclear-war-confirms-what-we-have-said-there-is-no-peace-without-development/


En längre genomgång av dessa tio principers möjlighet att knäcka de axiom som låser världspolitiken idag på kursen mot världskrig gjordes av Dennis Speed och Harley Schlanger på:
https://laroucheorganization.com/article/2022/11/26/manhattan-project-november-26-2022


En video https://youtu.be/o40w3JcBPaQ finns nu med Schillerinstitutets Ulf Sandmarks och Kjell Lundqvists inledning på Schillerinstitutets onsdagsmötet den 30.11 2022. De går där igenom de tio principer som Helga Zepp-LaRouche lagt fram för att dra undan mattan för axiomen bakom globalisternas anspråk att dominera världen. Dessa axiom måste ifrågasättas från en högre utgångspunkt för att kärnvapenkrig skall kunna undvikas. 


Helga Zepp-LaRouche har presenterat sina tio principer i sin webcast: https://schillerinstitute.com/blog/2022/11/25/the-present-danger-of-nuclear-war-confirms-what-we-have-said-there-is-no-peace-without-development/


En längre genomgång av dessa tio principers möjlighet att knäcka de axiom som låser världspolitiken idag på kursen mot världskrig gjordes av Dennis Speed och Harley Schlanger på: https://laroucheorganization.com/article/2022/11/26/manhattan-project-november-26-2022

 

Den engelska texten till Helga Zepp-LaRouches 10 principer finns på: https://schillerinstitute.com/blog/2022/11/30/ten-principles-of-a-new-international-security-and-development-architecture/

På danska: https://schillerinstitut.dk/si/2022/12/ti-principper-for-en-ny-epoke/

På tyska: https://www.solidaritaet.com/neuesol/2022/48/hzl.htm

På italienska: https://movisol.org/dieci-principi-per-una-nuova-architettura-internazionale-di-sicurezza-e-sviluppo/

På franska:  Principes d’une nouvelle architecture de sécurité et de développement – Helga Zepp-LaRouche    https://www.youtube.com/watch?v=oZ7hekXRse4

På spanska: https://larouchepub.com/spanish/audio/2022/11/1125-hzl-keynote-1122.html

 

Ten Principles of a New International Security and Development Architecture

Nov. 24—Because it charts the approach needed for solving the entire crisis now facing the One Humanity, and is therefore at the center of the LaRouche movement’s activities on all fronts internationally, and requires the broadest possible study and deliberation, we reproduce below the closing section of Helga Zepp-LaRouche’s address to the Nov. 22 Schiller Institute conference, “Stop the Danger of Nuclear War Now; Third Seminar of Political and Social Leaders of the World.”

The new paradigm which will be characteristic of the new epoch, and towards which the new global security and development architecture must be directed, therefore, must eliminate the concept of oligarchism for good, and proceed to organize the political order in such a way, that the true character of humanity as the creative species can be realized.

Therefore, I suggest that the following principles must be discussed and if agreed upon be realized. These ideas are meant to be food for thought and a dialogue among all people concerned to find a basis for a world order guaranteeing the durable existence of the human species.

First: The new International Security and Development Architecture must be a partnership of perfectly sovereign nation states, which is based on the Five Principles of Peaceful Coexistence and the UN Charter.

Second: The absolute priority must be to alleviate poverty in every nation on the planet, which is easily possible, if the existing technologies are being used for the benefit of the common good.

Third: The life expectancy of all people living must be prolonged to the fullest potential by creating modern health systems in every country on the planet. This is also the only way how the present and future potential pandemics can be overcome or be prevented.

Fourth: Since mankind is the only creative species known so far in the universe, and given the fact that human creativity is the only source of wealth through the potentially limitless discovery of new universal principles, one of the main aims of the new International Security and Development Architecture must be providing access to universal education for every child and adult person living. The true nature of man is to become a beautiful soul, as Friedrich Schiller discusses this, and the only person who can fulfill that condition is the genius.

Fifth: The international financial system must be reorganized, so that it can provide productive credits to accomplish these aims. A reference point can be the original Bretton Woods system, as Franklin D. Roosevelt intended it, but was never implemented due to his untimely death, and the Four Laws proposed by Lyndon LaRouche. The primary aim of such a new credit system must be to increase dramatically the living standard of especially the nations of the Global South and of the poor in the Global North.

Sixth: The new economic order must be focused on creating the conditions for modern industries and agriculture, starting with the infrastructural development of all continents to eventually be connected by tunnels and bridges to become a World Land-Bridge.

Seventh: The new global security architecture must eliminate the concept of geopolitics by ending the division of the world into blocs. The security concerns of every sovereign nation must be taken into account. Nuclear weapons and other weapons of mass destruction must be immediately banned. Through international cooperation, the means must be developed to make nuclear weapons technologically obsolete, as it was originally intended by the proposal which became known as the SDI, suggested by LaRouche and made as an offer to the Soviet Union by President Reagan.

Eighth: In former times, one civilization at one corner of the world could go under, and the rest of the world would only find out years later, due to the length of distances and the time needed for travel. Now, for the first time, because of nuclear weapons, pandemics, the internet, and other global effects, mankind is sitting in one boat. Therefore, a solution to the existential threat to humanity cannot be found with the help of secondary or partial arrangements, but the solution must be found on the level of that higher One, which is more powerful than the Many. It requires the thinking on the level of Coincidentia Oppositorum, the Coincidence of Opposites, of Nicholas of Cusa.

Ninth: In order to overcome the conflicts arising out of quarreling opinions, which is how empires have maintained control over the underlings, the economic, social and political order has to be brought into cohesion with the lawfulness of the physical universe. In European philosophy this was discussed as the being in character with natural law, in Indian philosophy as cosmology, and in other cultures appropriate notions can be found. Modern sciences like space science, biophysics or thermonuclear fusion science will increase the knowledge of mankind about this lawfulness continuously. A similar cohesion can be found in the great works of classical art in different cultures.

Tenth: The basic assumption for the new paradigm is, that man is fundamentally good and capable to infinitely perfect the creativity of his mind and the beauty of his soul, and being the most advanced geological force in the universe, which proves that the lawfulness of the mind and that of the physical universe are in correspondence and cohesion, and that all evil is the result of a lack of development, and therefore can be overcome.

A new world economic order is emerging, involving the vast majority of the countries of the Global South. The European nations and the U.S. must not fight this effort, but by joining hands with the developing countries, cooperate to shape the next epoch of the development of the human species to become a renaissance of the highest and most noble expressions of creativity!

Let us therefore create an international movement of World Citizens, who work together to shape the next phase in the evolution of mankind, the new epoch! World Citizens of all countries, unite!

 

 

Senaste Nytt