Upprop till ett globalt grepp för att få ett slut på våldscykeln i Sydvästasien

Upprop till ett globalt grepp för att få ett slut på våldscykeln i Sydvästasien

 

Den eviga våldscykeln i Sydvästasien, även känt som Mellanöstern, förtär generation efter generation i dödliga krig. Vi förenar oss som en enda mänsklighet för att stoppa detta omedelbart, vi ställer oss bakom det som Brasilien, Kina och andra nationer i den globala majoriteten har föreslagit till FN.

 Tryck fram uppropet som flygblad inkl. engelsk text:  Humfor PeacePetitionGaza

Kina förklarar att man “stöder att säkerhetsrådet håller ett krismöte om den palestinsk-israeliska konflikten, instämmer i att mötet bör fokusera på humanitära frågor, kräva vapenvila, ett slut på våldet och skydd av civila, skapa ett bindande internationellt samförstånd och vidta konkreta nästa steg”.

Vi anser att detta är rätt väg att gå.

 

Vi föreslår följande steg:

 

Steg 1: Vi kräver att tvångsförflyttningen av palestinier från Gaza upphör.

Steg 2: Vi kräver vapenvila och ett slut på det dagliga dödandet med alla tillgängliga medel.

Steg 3: FN måste finna sätt att genomdriva sin resolution 242, som antogs den 22 november 1967, och resolutionens två punkter: “(i) Tillbakadragande av Israels väpnade styrkor från territorier som ockuperats under den senaste konflikten” och “(ii) Avslutande av alla anspråk eller krigstillstånd och respekt för och erkännande av suveränitet, territoriell integritet och politiskt oberoende för varje stat i området och deras rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser utan hot eller våldshandlingar.”

 

Dessa steg gör att även det postkoloniala globala Syd kommer att kunna göra sin röst hörd, och inte bara det “globala Nato”. Hela mänsklighetens egentliga intresse är fred, vilket var den ursprungliga avsikten med FN-stadgan, inte globalt krig.:

 

 FN-stadgan:

VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA

att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat

mänskligheten outsägliga lidanden,

att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans

värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer

att skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för

förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten,

att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet, …”

( https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/FN-stadgan.pdf)

 

Vi förpliktar oss att finna det som Israels premiärminister Yitzhak Rabin kallade “modet att ändra våra axiom” och att söka och vinna fred i Sydvästasien.

 

Skriv på uppropet här: https://humanityforpeace.net/index.php/petition-implementing-a-global-approach-to-end-the-cycle-of-violence-in-southwest-asia/

 

 

PETITION: Implementing a Global Approach To End the Cycle of Violence in Southwest Asia

The cycle of perpetual violence in Southwest Asia, also known as the Middle East, consumes generation after generation in deadly war. We come together as one humanity to stop this immediately, we add our voices to what Brazil, China, and other nations of the Global Majority are suggesting to the United Nations.

China stated that it “supports the Security Council in holding an emergency meeting on the Palestinian-Israeli conflict, agrees that the meeting should focus on humanitarian concerns, demand a ceasefire, an end to violence and the protection of civilians, form a binding international consensus and take concrete next steps.”

We believe this indicates the proper course of action.
We propose the following steps:

Step 1: We demand the end of forced migration from Gaza.

Step 2: We demand a ceasefire and an end to the daily killing by all means available.

Step 3: The United Nations must find ways to enforce its Resolution 242, adopted November 22, 1967, and that resolution’s two points: “(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict” and “(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force.”

These steps will uplift the voice of the post-colonial Global South, instead of only that of “Global NATO.” The proper concern of all humanity is peace, not global war and we thus evoke the original intention of the United Nations charter to be upheld:

“WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom…”

We, the undersigned, commit to find what Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin called “the courage to change our axioms,” and to seek and win peace in Southwest Asia.

Senaste Nytt