En väckarklocka: Det som hotar mänskligheten är inte klimatet, utan toleransen av en försåtlig politik som använder klimatet för att göra slut på oss!

En väckarklocka: Det som hotar mänskligheten är inte klimatet, utan toleransen av en försåtlig politik som använder klimatet för att göra slut på oss!

Gemensamt uttalande den 10 oktober 2021 av Helga Zepp-LaRouche, grundare av Schillerinstitutet, och Guus Berkhout, professor emeritus i geofysik samt initiativtagare och medgrundare till klimatupplysningsorganisationen Clintel (Climate Intelligence).

Tryck som flygblad i pdf!

Det förs häftiga debatter om så gott som allt: grön energi, pandemiåtgärder, politiska ideologier, skattepolitik, flyktingkris, stigande hyror, urholkning av grundläggande rättigheter, pensioner, statlig byråkrati, generationsklyftor, kvinnors rättigheter med mera. Men vi missar den stora bilden, som är att vi i västvärlden styrs av ett allt mäktigare politiskt etablissemang som håller på att rasera allt det som vi har byggt upp efter andra världskriget!

 

Alla symtom på ett kollapsande system finns mitt framför näsan på oss, om vi bryr oss om att titta: ett ekonomiskt system där balansen mellan kostnad och nytta är helt ur balans, en accelererande hyperinflation som äter upp våra inkomster, en sjukvård som bara de rika har råd med, en skola som varken lär ut förträfflighet eller moraliska värden, en helt urspårad woke-kultur som ställer människor mot varandra, en katastrofal geopolitisk konfrontationspolitik mot påstådda rivaler – och listan kan göras mycket längre!

 

Alla dessa uttryck för krisen har en gemensam orsak: Vi i västvärlden lever under en diktatur utövad av en finansoligarki som inte vet vad det allmänna bästa är, och vars enda intresse är att maximera sina egna privilegier – en oligarki som behöver ”ändlösa krig” för att generera intäkter till sitt militär-industriella komplex, och som uppmuntrar produktion och distribution av själsdödande droger, såväl legaliserade som olagliga, de senare eftersom finanssystemet skulle ha kollapsat för länge sen utan inflödet av tvättade knarkpengar. Och eftersom detta system nu är hopplöst bankrutt tänker man ställa om hela det ekonomiska och finansiella systemet till så kallad grön teknik i en sista stor kupp – The Great Reset. Med klimatet som förevändning är mottot för denna omställning att ”flytta biljarderna”. Och det händer nu!

 

I enlighet med EU:s Green Deal och USA:s Green New Deal ger bankerna bara lån till investeringar i grön teknik, och företagen har sedan lång tid tillbaka strypts på krediter med allt hårdare krav, som taxonomi, leveranskedjeansvar med mera. Samtidigt finns det ett system i de höga energipriserna: Med priser som pressas upp över smärtgränsen ska folk tvingas att lära sig leva utan köttkonsumtion, uppvärmning, bra bostäder, resor med mera. Detta går hand i hand med en människosyn som säger att varje människa är en parasit som förorenar naturen. Vi vet att koldioxid är en nödvändig förutsättning för allt liv på jorden, men den gröna politiken trumpetar ut: ”Ju mindre koldioxidavtryck, desto bättre.”

 

Detta är gammalt vin i nya läglar. Detta är exakt samma åtstramningspolitik som fördes av Hjalmar Schacht, Tysklands riksbankschef och ekonomiminister, alldeles före andra världskriget. Detta är kannibalisering på arbetskraften. Den som tycker att jämförelsen är överdriven kan se filmen Hunger Ward om Jemen, med chefen för FN:s World Food Program David Beasley, eller betänka hur många barn som dör i Haiti.

 

Vad säger Klaus Schwab om detta i sin bok Stakeholder Capitalism? Han klagar på att afrikanska länder som Etiopien haft framgång i sin kamp mot extrem fattigdom (s. 154): ”Detta blottställer den centrala kvistiga frågan i kampen mot klimatförändringen. Samma kraft som hjälper människor att undslippa fattigdom och leva ett anständigt liv är den som också förstör möjligheten att leva på vår planet för framtida generationer. Utsläppen som leder till klimatförändring är inte bara resultatet av en självisk generation industrialister eller babyboomers i västvärlden. De är konsekvensen av människans längtan att skapa sig en bättre framtid.”

 

Här är det, svart på vitt. Med denna logik är ökande dödstal på grund av ökande fattigdom det bästa som kan hända klimatet! Liv betyder ingenting för Schwab och hans elit.

 

Om vi vill undgå den annalkande katastrofen måste vi återuppbygga samhället från grunden, på helt andra principer. Detta är vårt positiva budskap, ett budskap om en hoppfull framtid med välstånd för alla:

 

1 Människolivet är okränkbart. Människan är den enda arten som begåvats med ett skapande förnuft, som skiljer henne från alla andra levande varelser. Denna skapande förmåga ger henne möjlighet att upptäcka ständigt nya principer för det fysikaliska universum, det som benämns vetenskapliga framsteg. Det förhållandet att människan, med hjälp av en immateriell tanke, kan upptäcka dessa principer, som sedan har en påverkan på det materiella universum i form av teknologiska framsteg, bevisar att det finns en överensstämmelse mellan de lagar som styr människans tankeförmåga och de lagar som styr det fysikaliska universum.

 

2 Liksom universums rumsliga utbredning och anti-entropiska utveckling är oändlig, gäller detsamma för människans intellektuella och moraliska förmåga till förbättring. Varje ny människa är därför en ny källa till universums fortsatta utveckling och till en lösning på problemen här på jorden, som att avskaffa fattigdom, besegra sjukdomar, underutveckling och våld. Att måna om varandra är centralt i denna fortgående utveckling. Det är kombinationen av kreativitet och empati som skänker oss mer än bara livsuppehälle.

 

3 Vetenskapliga och teknologiska framsteg har den positiva effekten att de, när de tillämpas på produktionsprocessen, höjer arbetskraftens och industri- och jordbrukskapacitetens produktivitet, vilket i sin tur ger en högre levnadsstandard och längre förväntad livslängd för fler och fler människor. En blomstrande fysisk ekonomi är en förutsättning för att det allmänna bästa ska utvecklas positivt, så att inte bara en elit utan alla människor kan få tillgång till mat av bra kvalitet, rent vatten, modern sjukvård, bra utbildning, moderna kommunikationer och, framför allt, billig och tillräcklig energi med hög energiflödestäthet. Tredje och fjärde generationens kärnkraft med inbyggd säkerhet och en framtida användning av fusionskraft är oumbärliga för att trygga mänsklighetens energiförsörjning för en oöverskådlig framtid. Opålitliga energisystem och stigande energipriser är inflationens moder. Fattigdom börjar med energifattigdom.

 

4 Syftet med ekonomin handlar inte alls om vinst, utan om människors lycka, i Gottfried Wilhelm Leibniz mening, det vill säga att människor ska kunna utveckla hela sin inneboende potential till ett harmoniskt helt, och på så vis bidra till den bästa möjliga fortsatta utvecklingen för mänskligheten. Eller det som Schiller tillskrev Solon från Aten: Meningen med människosläktet är framåtskridande. Det är det goda styrets skyldighet att med sin politik sörja för medborgarnas lycka i denna bemärkelse, till att börja med genom allmän utbildning för alla, där målet måste vara att dana en vacker karaktär och ett ständigt växande antal genier. Det är ett perspektiv i överensstämmelse med Vladimir Vernadskijs övertygelse att det ligger i det fysikaliska universums natur att utvecklas på ett sådant sätt att noosfärens andel av biosfären hela tiden ökar. För att vara mer specifik: tillväxten bör vara dubbelsidig, kreativitet för att tillgodose de materiella behoven och empati för de immateriella behoven. Att vi månar om varandra och vår naturliga miljö formuleras i vår slogan ”Välstånd för alla”, där alla syftar inte bara på oss utan också på kommande generationer.

 

5 Människans sanna bestämmelse är att inte fortsätta vara en jordinnevånare. Hennes identitet, som den enda kända arten begåvad med ett skapande förnuft, är att utforska rymden, som vi gjort med planeten jorden. Det som rymdpionjären Krafft Ehricke talade om som det ”utomjordiska imperativet”, eller, kan man säga, allt nytt som rymdfärderna kan lära oss, kräver att människosläktet verkligen blir ”vuxet”, det vill säga lägger av sig sina irrationella impulser och gör kreativiteten till sin identitet, något som hittills varit förbehållet framstående forskare och utövare av klassisk kultur. I detta skede av evolutionen, präglat av en kärlek till mänskligheten och en kärlek till skapelsen, sprungen ur insikten om det fysikaliska universums storslagenhet, kommer det att ha blivit naturligt att människan vårdar alla mänsklighetens aspekter, planeten, naturen och universum i stort med den största omsorg, eftersom den konstlade motsättningen mellan människan och naturen kommer att vara övervunnen (det nya förvaltarskapet). Människan står inte i motsättning till naturen; hon är den högst utvecklade delen av den. Detta är vad Schiller benämner nödvändighetens frihet, och den devis som Beethoven satte över sin Grosse Fugue: ”Lika sträng som fri.”

 

Denna optimistiska syn på människan och allt som hon byggt upp, är det som hotas av vår tids Hjalmar Schacht, Klaus Schwab och hans gelikar och alla världens makthungriga politiska ledare och profithungriga företagsledare. Detta är en väckarklocka, riktad till alla människor, att inte låta sig dras in i en ny farlig utveckling. Att vägra ta steget tillbaka till en tid då eliten höll oss nere i fattigdom och sa åt oss att vara nöjda med det.

 

Hjälp till att stoppa den gröna fascismen! Sprid flygbladet

på engelska: https://schillerinstitute.com/wp-content/uploads/2021/10/20211011-wake-up-call-FINAL-corrected.pdf

på tyska: https://schillerinstitute.com/wp-content/uploads/2021/10/Weckruf_2021-final.pdf

på franska: https://www.institutschiller.org/Il-est-temps-de-se-reveiller.html

på italienska: https://movisol.org/un-campanello-dallarme-il-pericolo-per-lumanita-non-e-il-clima-ma-la-tolleranza-di-una-politica-subdola-che-usa-il-clima-per-distruggerci/

på danska: https://schillerinstitut.dk/si/2021/10/clintel-schiller-institute-et-vaagneopkald-faren-for-menneskeheden-er-ikke-klimaet-men-tolerance-over-for-en-bedragerisk-politik-der-bruger-klima-til-at-oedelaegge-os/

 

Stöd Schillerinstitutet: Bli medlem eller bidra till verksamheten!

Medlemsavgiften per år är 1200 kr. För studerande och pensionärer 600 kr. Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr. Medlemsavgiften kan också betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad.
Betala medlemsavgiften till Schillerinstitutets PG 580049-5. Det går också att betala med Swish till Ny Solidaritet 1230462218.
För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Kontakta kassör Kjell Lundqvist +46 709703921 om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.
För att upprätta kontakt, lämna epostadress och ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se

Senaste Nytt