”Ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får aldrig utkämpas”

”Ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får aldrig utkämpas”

Detta sa USA igår tillsammans med Ryssland, Kina, Frankrike och även Storbritannien. De fem kärnvapennationerna i FN:s säkerhetsråd (P5) slog också fast att så länge som kärnvapen finns bör de ”tjäna defensiva syften, avskräcka aggression och förhindra krig” och ”Alla vi avser att upprätthålla och ytterligare stärka våra nationella åtgärder för att förhindra obehörig och oavsiktlig användning av kärnvapen” (1). Ytterligare en mening säger det som borde vara självklart för ansvarsfulla länder: “Vi avser att föra en konstruktiv dialog med ömsesidig respekt och erkännande av varandras säkerhetsintressen och angelägenheter.”

Detta är mycket positiva tongångar som förutom i samtalet mellan Biden och Putin den 16 juni förra året, inte hörts sedan toppmötena mellan Gorbatjov och Reagan 1985-87.

Frågan är vad detta betyder med tanke på de många konflikthärdarna mellan USA och Ryssland/Kina, i synnerhet Ukraina och Taiwan och att det finns andra kriser där inte kärnvapen är inblandade.

Helga Zepp-LaRouche frågade sig om om detta innebär att amiralen Charles Richard kommer att instruera Pentagon att på sin hemsida skriva detta istället för som det nu står, “kärnvapenkrig är mer troligt”.

Hon pekade på uttalandet inför militärattachéerna i Moskva den 27.12 av ryske vice försvarsminister Alexander Fomin om Natostyrkorna att de fullständigt redo för en omfattande, högintensiv militär konflikt med Ryssland. Han sa att målriktade provokationer i närheten av gränsen med all sannolikhet skulle leda till väpnad konflikt.

Schillerinstitutet har dokumenterat den farliga eskaleringen som under 2021 fört oss till randen av känvapenkrig i en särskild kronologi som nu är uppdaterad till den 31.12: https://schillerinstitutet.se/gar-vi-som-somngangare-in-tredje-varldskriget/

Samtidigt fortsätter Västsidan sina färgrevolutioner sedan 30 år med massiv finansiering av civila icke regeringsorganisationer (NGOer) för regimförändringar mot dem (presidenterna Putin och Xi) de anser vara i vägen.

Vad som är bakom den amerikanska omsvängningen att inleda samtal för att minska krigshotet är oklart, även om dessa samtal och gårdagens P5-uttalande är mycket positiva. En faktor som Helga framhåller, är vad Ray McGovern förde fram för några veckor sedan om det allt närmare samarbetet mellan Ryssland och Kina. Den kombinerade ekonomiska makten hos Kina med Rysslands militära makt har blivit en strategisk faktor som inte kan ignoreras. I Wall Street Journal skriver Dr. Vincent Pry att USA har bortsett från detta i trettio år men nu finns det samarbetet, och USA och Nato “har inte råd att missa någon möjlighet att undvika ett krig som Väst skulle förlora”.

Vad som nu krävs är ännu större ansträngningar för att få igång fredliga samarbeten och närmast till hands ligger Afghanistan. Västvärlden håller där på att skämma ut sig fullständigt inför hela Asien i årtionden framåt, genom att medvetet driva fram en svältkatastrof som kan ta 20 miljoner människoliv, de flesta sannolikt kvinnor och barn, denna vinter. Det kommer att ihågkommas i historien likt utsvältningen av Nordamerikas indianer, av irländarna på 1800-talet och av bengalerna under brittiska kolonialväldet, osv. Genom den kallblodiga frysningen av afghanska valutareserven och utestängningen av dess banksystem från SWIFT har USA och Europa blockerat den afghanska ekonomin i en brända jordens taktik: https://schillerinstitutet.se/vad-sker-i-striden-om-afghanistans-centralbank-och-beslagtagna-valutareserv/

Om Nato liksom Sverige skulle börja leva upp till sin skyldighet att börja rekonstruera Afghanistan efter angreppskriget, skulle Västvärlden välkomnas bland alla de grannländer som nu desperat försöker hjälpa de svältande innan de ger sig av i stora väntade flyktingvågor.

Schillerinstitutet har uppmanat till att ta en sådan hjälp till Afghanistan till utgångspunkt för ett globalt samabete att bygga en modern hälsovård i alla länder i en Operation kalla Ibn Sina: https://schillerinstitutet.se/afghanska-humanitara-krisen-nu-varst-i-varlden-stod-operation-ibn-sina/

 

Här är hela P5-uttalandet först på svenska, sen på engelska:

Gemensamt uttalande från ledarna för de fem kärnvapenstaterna om att förhindra kärnvapenkrig och undvika kapprustning

DEN 3 JANUARI 2022
Folkrepubliken Kina, Republiken Frankrike, Ryska federationen, Förenade kungadömet Storbritannien och Nordirland och Amerikas Förenade Stater (USA) betraktar undvikandet av krig mellan kärnvapenstater och minskningen av strategiska risker som vårt främsta ansvar. Vi bekräftar att ett kärnvapenkrig inte kan vinnas och aldrig får utkämpas. Eftersom kärnvapenanvändning skulle få långtgående konsekvenser, bekräftar vi också att kärnvapen – så länge de fortsätter att existera – bör tjäna defensiva syften, avskräcka aggression och förhindra krig. Vi är övertygade om att ytterligare spridning av sådana vapen måste förhindras. Vi bekräftar på nytt vikten av att ta itu med kärnvapenhot och betonar vikten av att bevara och följa våra bilaterala och multilaterala avtal och åtaganden om icke-spridning, nedrustning och vapenkontroll. Vi är fortsatt engagerade i våra åtaganden i fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT), inklusive vår skyldighet enligt artikel VI “att fullfölja förhandlingar i god tro om effektiva åtgärder för att upphöra med kärnvapenkapplöpningen vid ett tidigt datum och till kärnvapennedrustning, och om ett fördrag om allmän och fullständig nedrustning under strikt och effektiv internationell kontroll.” Vi avser var och en att upprätthålla och ytterligare stärka våra nationella åtgärder för att förhindra otillåten eller oavsiktlig användning av kärnvapen. Vi upprepar giltigheten av våra tidigare uttalanden om borttagning av målbilder, och bekräftar att inget av våra kärnvapen är riktade mot varandra eller mot någon annan stat. Vi understryker vår önskan att arbeta med alla stater för att skapa en säkerhetsmiljö som är mer gynnsam för framsteg när det gäller nedrustning med det slutliga målet en värld utan kärnvapen med oförminskad säkerhet för alla. Vi avser att fortsätta att söka bilaterala och multilaterala diplomatiska tillvägagångssätt för att undvika militära konfrontationer, stärka stabilitet och förutsägbarhet, öka ömsesidig förståelse och förtroende och förhindra en kapprustning som inte skulle gynna någon och äventyra alla. Vi är fast beslutna att föra en konstruktiv dialog med ömsesidig respekt och erkännande av varandras säkerhetsintressen och bekymmer.

Joint Statement of the Leaders Of The Five Nuclear-Weapon States on Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Races

Jan. 3 (EIRNS)—From the White House website, JANUARY 03, 2022:

The People’s Republic of China, the French Republic, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America consider the avoidance of war between Nuclear-Weapon States and the reduction of strategic risks as our foremost responsibilities.

We affirm that a nuclear war cannot be won and must never be fought. As nuclear use would have far-reaching consequences, we also affirm that nuclear weapons—for as long as they continue to exist—should serve defensive purposes, deter aggression, and prevent war. We believe strongly that the further spread of such weapons must be prevented.

We reaffirm the importance of addressing nuclear threats and emphasize the importance of preserving and complying with our bilateral and multilateral non-proliferation, disarmament, and arms control agreements and commitments. We remain committed to our Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) obligations, including our Article VI obligation “to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.”

We each intend to maintain and further strengthen our national measures to prevent unauthorized or unintended use of nuclear weapons. We reiterate the validity of our previous statements on de-targeting, reaffirming that none of our nuclear weapons are targeted at each other or at any other State.

We underline our desire to work with all states to create a security environment more conducive to progress on disarmament with the ultimate goal of a world without nuclear weapons with undiminished security for all. We intend to continue seeking bilateral and multilateral diplomatic approaches to avoid military confrontations, strengthen stability and predictability, increase mutual understanding and confidence, and prevent an arms race that would benefit none and endanger all. We are resolved to pursue constructive dialogue with mutual respect and acknowledgment of each other’s security interests and concerns.

(1) https://www.svd.se/karnvapenmakter-i-gemensamt-utspel

Senaste Nytt