Europeiska Arbetarpartiets valprogram

Europeiska Arbetarpartiets valprogram

av Kjell Lundqvist, EAP-ordförande

Tryck valprogrammet som flygblad här

Vad svenska valet den 11 september 2022 borde handla om!

Västvärlden befinner sig i en djup ekonomisk och politisk kris. Anledningen till detta ligger 50 år tillbaka när det ekonomiska systemet, Bretton-Woodssystemet, som skapades efter andra världskriget avskaffades 1971. Genast började ekonomiska kriser blomma upp och de har fortsatt sedan dess. Nationsbyggandet i västvärlden upphörde. De enskilda ländernas styrande började mer och mer förlora kontrollen över de ekonomiska systemen som succesivt mer och mer började bestå av spekulation och snabba klipp. Resultatet kan nu ses med politisk instabilitet och en produktiv ekonomi som inte fungerar.

Eftersom de styrande eliter i framför allt Storbritannien och USA inte vill förlora kontrollen över den globala ekonomin måste de förhindra framväxten av andra maktcentra utanför västvärlden som för en annorlunda politik. Som verktyg används NATO, EU och Brittiska samväldet av 1931. Kina, Ryssland och större delen av Syd för eller vill föra en annan politik vilket leder till krigshot, krig och sanktioner orsakade av eliten i väst.

 

Vad bör då Sverige göra i en sådan situation.

Viktigast är att snarast dra tillbaka medlemsansökan till NATO. Ett medlemskap i denna krigsorganisation förhindrar Sverige att verka för en ny rättvis ekonomisk världsordning. I stället ska vi återinföra allmän värnplikt för både kvinnor och män och bygga upp ett starkt regionförsvar.

Vi måste återgå till att vara ett produktivt samhälle där landets produktivitet hela tiden ökar. Med produktivitetsökning menas att vi med mindre arbete producerar mer. För detta krävs utbildad arbetskraft, en fungerande effektiv infrastruktur och modern teknik som hela tiden leder till högre energitäthet.

Bostadsbristen måste lösas med byggandet av vackra städer eller stadsdelar som blandar alla verksamheter som hör till en stad; affärer, bostäder, hantverk, restauranger, kontor, kultur, skolor, sjukhus, småindustri mm.

För att lösa energikrisen bör Sverige omedelbart beställa minst fyra kärnkraftverk á 1300 MW. Det första av dessa kan vara i drift om 6 till 8 år om vi avskaffar miljöbalken som just nu förhindrar snabb förbättring av vår infrastruktur.

Vi behöver en skola som ger en utbildning som skapar medborgare som samtidigt är patrioter och världsmedborgare. Ungdomsskolans viktigaste uppgift är att lära eleverna att kunna avgöra vad som är sant eller falskt och vad som är rätt eller fel. Detta sker bäst genom att undervisningen består av en blandning av klassisk kultur, historia och naturvetenskap.

För att genomföra denna politik måste Sveriges politiker åter ta makten över finanssystemet från banker och centralbanken och samtidigt bestämma sig att återgå till en politik av nationsbygge i fredligt samarbete med andra suveräna nationer.

 

—————————————————————————————————-

Att rösta på EAP är det enda sättet att i valet markera stöd för denna lösning på den akuta ekonomiska krisen, eftersom inget av de andra partierna ännu är i närheten av det.

Instruktion för att rösta på EAP:

  • Europeiska arbetarpartiet-EAP är registrerat för valet till Riksdagen med ordförande Kjell Lundqvist som första namn.
  • För att rösta på EAP: Tag en gul blank valsedel och skriv hela namnet: ”Europeiska arbetarpartiet-EAP”
  • Stöd och sprid detta program!
  • Se videofilmer och dokumentation på hemsidorna schillerinstitutet.se, LAROUCHEPUNKTSE på Youtube och laroucheorganization.com
  • Bli medlem i EAP!
_____________________________________________________________________________________________________________
Medlemsavgiften per år är 1200 kr (för resten av året 600 kr). För studerande och pensionärer 600 kr. Medlemsavgiften kan också betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad. Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr.
Betala medlemsavgiften till Europeiska arbetarpartiets PG 34 15 59–3. Det går också att betala med Swish.

____________________________________________________

LaRoucherörelsen i Sverige – EAP   08 98 30 10, e-post larouche@nysol.se,  pg. 34 15 59–3,    Box 6057, 129 06 Hägersten, www.schillerinstitutet.se        Swish 1230462218

___________________________________________________________________________________________________________

Se även Schillerinstitutets uttalande inför valet:

Konkursanera finanssystemet för att hejda krigsupptrappningen!

Av Ulf Sandmark, Schillerinstitutet i Sverige

Den galopperande inflationen är i synnerhet inte ett resultat av “kriget i Ukraina”, utan av centralbankernas överdrivna penningutgivning sedan 2008, i deras försök att dölja den systemiska finanskrisen.

Med det transatlantiska finanssystemet i dag står vi inför det som vi stod inför i Weimar-Tyskland 1923: En hyperinflation, som hotar att äta upp folkens hela livsbesparingar. Centralbankernas försök att bekämpa inflationen med räntehöjningar kan utlösa en kedjekollaps för skuldsatta företag och utvecklingsländer. Den aggressiva frikopplingen från Ryssland och försöket att gå emot Kina pågår och kommer att skada alla nationer. Om inflationen blir okontrollerbar, eller om det sker en plötslig kollaps, kan stora delar av världen störta in i totalt socialt kaos. I stället för att spara på energi och låta priserna på basvaror stiga okontrollerat borde man häva sanktionerna, stöda fredsförhandlingar och genomföra en konkurssanering av finanssystemet för att lösa grundorsaken till både krigspolitiken och inflationen.

I krisen måste Sverige hävda sin suveränitet och prioritera sina medborgares bästa och genomföra följande konkurssanering för att kunna sätta hela befolkningen i arbete för lösa krisen att med ökad produktion, realinvesteringar och produktivitetshöjningar:

Ett krisprogram måste börja med att stoppa Natos krigspolitik och de sanktioner mot Ryssland som nu slår tillbaka på oss själva och krossar oss. Dagens räntehöjningar, pengaregn över banker och konsumenter löser inte energiproblemen eller de kostnadsdrivande flaskhalsarna i produktion och transport. Bidrag hjälper konsumenter mycket kortsiktigt men det göder främst spekulanter som drivit upp priserna. Under pandemin har Riksbanken givit stöd till bankerna och spekulationsmarknaderna med 700 miljarder kr. Riksbankens kreditexpansion måste nu omriktas till infrastrukturinvesteringar, bostadsbyggande och investeringar i fysisk produktion.

För ett nytt paradigm för fred och ekonomisk utveckling behövs omedelbara ingripanden mot spekulationsmarknaderna och införande av reglerade fasta nationella el- och bränslepriser och mot finansspekulationen behövs en produktionsinriktad finansreform enligt LaRouches fyra lagar:

Omedelbara ingripanden mot finansmarknaden med bankdelning för att häva svenska statens garanti till den gigantiska spekulationsinriktade värdepappershandeln.
Omedelbart upprättande vid Riksgälden av en svensk utvecklingsbank för upprustning och utveckling av den fysiska infrastrukturen, produktionen och bostadsbyggande,
Omedelbart stopp för Riksbankens inflationsdrivande program med kvantitativa lättnader för banker. Omedelbar utvidgning och nyinriktning av Riksbankens riktade stöd till gröna obligationer till alla typer av projekt i Svenska utvecklingsbanken vid Riksgälden.
Statlig satsning på rymdteknik, fusionskraft och andra kostnadssänkande spjutspetsteknologier.

 

Här kan du läsa ett upprop för att bilda en kommitté för ett Nytt Bretton Woods för att åter sätta människorna i medelpunkten för ekonomin, som inte ska vara en självbetjäningsbutik för miljardärer och miljonärer, utan måste tjäna det gemensamma bästa: https://schillerinstitutet.se/upprop-att-bilda-kommitte-for-nytt-bretton-woods-finanssystem/

Delta i 100-årsjubiléet av Lyndon LaRouches födelse på Schillerinstitutets onlinekonferens den 10-11 september kl 18 svensk tid: “How To Inspire Humanity To Survive The Greatest Crisis In World History; Defend The Right To Deliberate! Speak Out Against Blacklists and the Suppression of the Search for Truth” Se och anmäl dig här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/conference_20220910-11

 

Senaste Nytt