Staten skall inte garantera spekulation i elpriser eller i bankerna före allt annat!

Staten skall inte garantera spekulation i elpriser eller i bankerna före allt annat!

Regering och riksdag ska idag sätta 250 miljarder kr i pant för spekulanter på en avreglerad elmarknad som gått överstyr och skapat absurda priser och svängningar. Det finns ingen anledning att acceptera denna enorma summa för att hålla igång hela den överbyggnad av spekulation i elpriser som lägger helt onödiga extra kostnader för prissäkringar av elräkningarna. Prissäkring är en slags derivataffärer som görs helt spekulativt med stora risker på stora underliggande värden vilka kan skapa enorma extra prissvängningar.

I hela finanssystemet har derivaten en sådan stor påverkan på priser på råvarupriser som el och på räntor och valutor att de betraktas som systemkritiska och går före allt annat. Med före allt annat menas, att derivatens finansiella stabilitet går före vård, skola, omsorg, försvar, investeringar och alla medborgares välfärd och framtid. Det har alla partier bundit upp sig till och det är det som gör att Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Max Elgers på en helg tvingas hosta upp 250 miljarder kr i garantier.

Regeringen vågar inte ta itu med den gigantiska spekulationen, och ljuger därför om orsaken till de höga gaspriserna som de skyller dem på ett ryskt energikrig Detta trots att Ryssland varit beredd att förse Europa med all den gas som önskas och t.o.m. låtit Gazprom bygga den helt nya gasledningen Northstream 2. Bristen på gas beror inte på Ryssland utan på Sverige, EU och USA som infört sanktioner mot rysk gas och olja, och vägrat tillåta användningen av den nya gasledningen. Reparationen av den gamla gasledningen Northstream 1 har också fördröjts av sanktionerna. Ryssland har hindrats betala i rubel när betalning i euro genom SWIFT blockerats genom sanktionsbeslut och inte heller tillåtits använda de 300 miljarder dollar som finns i den av USA beslagtagna delen av ryska valutareserven.

Sanningen är att den stora derivatkrisen som förorsakat det svenska miljardpaketet till elbolagen, kunde ha undvikits om de svenska regeringarna kunnat släppa sitt marknadsliberala spekulationsinriktade elhandelssystem och stängt Nordpol. Ryssland har faktiskt försökt hjälpa Västländerna att eliminera spekulationen genom erbjuda långsiktiga gasavtal med garanterade leveranser, vilka dessutom skulle givit lägre elpris än de spekulationsdrivna ockerpriserna vi ser idag.

En mer ändamålsenlig åtgärd från regeringen för att säkra lägre bränsle- och elpriser är därför att omedelbart avbryta sanktionerna mot Ryssland och säga åt Tyskland att öppna kranarna för Northstream 2 och tillåta svensk import av rysk gas, olja, konstgödsel, cement och andra nödvändiga el- och gaskrävande varor för folkförsörjningen, med långsiktiga avtal till fasta priser.

Regeringen och Riksdag måste dessutom förbjuda Vattenfall att prissäkra sina elavtal med spekulativa derivatavtal, och andra elbolag skall meddelas att staten aldrig (mer) kommer att garantera deras derivatavtal heller. Vattenfalls verksamhet är så stor att de kan försäkra sig själva.

Statens förmögenhet skall inte slarvas bort genom tillfälliga stöd och garantier till elbolag och konsumenter för att betala spekulanternas höga elpriser. De reserver som ansamlats i bl.a. Svenska kraftnät måste användas för investeringar i Sveriges elsystem. 250 miljarder räcker till att betala 4 nya kärnkraftverk på vardera 1300 MW à 60 miljarder styck vilket blir 240 miljarder kr. De kan vara i drift om 6 till 8 år om lagarna för övervakning av kärnteknik tillåts ersätta tillämpningen av miljöbalken. Om de byggs vid de tidigare kärnkraftverken finns redan färdiga kraftledningar på rätt plats i Sverige. Regeringen måste därför snarast införa en nödregelring av elmarknaden med fasta priser där alla övervinster används för att upprusta elsystemet så att elpriserna långsiktigt kan hållas låga.

Derivatkrisen på elmarknaden måste bli den varningschock som krävdes för att Sveriges regering och Riksdag skall ingripa mot de statliga garantierna till den oerhört mycket större derivathandeln på övriga finansmarknader. Genom derivaten länkas den ena spekulationsmarknaden efter den andra samman ända bort till Karibiska nödtorftigt reglerade finansparadis. Störningar kan få priser på valutor, räntor och råvaror att rusa till systemkritiska nivåer precis som elpriserna.

Sveriges statsbudget riskerar att pantsattas flera gånger om beloppet till elhandelsbolagen, genom Riksbankens garanti till banksystemets finansiella stabilitet. Metoden att minska dessa risker för staten är att återinföra den bankdelning som fanns tidigare mellan affärsbanker och finansbolag, mellan bankverksamhet och värdepappershandel. Staten begränsar då sin garanti kraftigt genom att bara garantera bankverksamheten med dess kontohantering, betalningssystem, handelskrediter och finansiering av företagande. Värdepappershandeln avskiljs till ägarmässigt helt separata bolag som får stå för sina egna marknadsrisker. Eftersom det är där som den stora spekulationsverksamheten i finanssystemet sker, frikänns staten på så sätt från riskerna med de gigantiska instabila derivatbubblorna och andra finansbubblor.
Bankdelning och prisregleringar måste införas för att bryta den onda cirkel av skapandet av nya bubblor och gigantiska finansiella stödpaket för att hålla igång ett spekulationsinriktat finanssystem. Utvägen finns. När det är kris är det möjligt att välja den långsiktiga prisstabiliseringen genom ökad produktion och ökad produktivitet.

Av Ulf Sandmark
Ordförande, Schillerinstitutet i Sverige

Se även Schillerinstitutets uttalande inför valet:

Konkursanera finanssystemet för att hejda krigsupptrappningen!

Av Ulf Sandmark, Schillerinstitutet i Sverige

Den galopperande inflationen är i synnerhet inte ett resultat av “kriget i Ukraina”, utan av centralbankernas överdrivna penningutgivning sedan 2008, i deras försök att dölja den systemiska finanskrisen.

Med det transatlantiska finanssystemet i dag står vi inför det som vi stod inför i Weimar-Tyskland 1923: En hyperinflation, som hotar att äta upp folkens hela livsbesparingar. Centralbankernas försök att bekämpa inflationen med räntehöjningar kan utlösa en kedjekollaps för skuldsatta företag och utvecklingsländer. Den aggressiva frikopplingen från Ryssland och försöket att gå emot Kina pågår och kommer att skada alla nationer. Om inflationen blir okontrollerbar, eller om det sker en plötslig kollaps, kan stora delar av världen störta in i totalt socialt kaos. I stället för att spara på energi och låta priserna på basvaror stiga okontrollerat borde man häva sanktionerna, stöda fredsförhandlingar och genomföra en konkurssanering av finanssystemet för att lösa grundorsaken till både krigspolitiken och inflationen.

I krisen måste Sverige hävda sin suveränitet och prioritera sina medborgares bästa och genomföra följande konkurssanering för att kunna sätta hela befolkningen i arbete för lösa krisen att med ökad produktion, realinvesteringar och produktivitetshöjningar:

Ett krisprogram måste börja med att stoppa Natos krigspolitik och de sanktioner mot Ryssland som nu slår tillbaka på oss själva och krossar oss. Dagens räntehöjningar, pengaregn över banker och konsumenter löser inte energiproblemen eller de kostnadsdrivande flaskhalsarna i produktion och transport. Bidrag hjälper konsumenter mycket kortsiktigt men det göder främst spekulanter som drivit upp priserna. Under pandemin har Riksbanken givit stöd till bankerna och spekulationsmarknaderna med 700 miljarder kr. Riksbankens kreditexpansion måste nu omriktas till infrastrukturinvesteringar, bostadsbyggande och investeringar i fysisk produktion.

För ett nytt paradigm för fred och ekonomisk utveckling behövs omedelbara ingripanden mot spekulationsmarknaderna och införande av reglerade fasta nationella el- och bränslepriser och mot finansspekulationen behövs en produktionsinriktad finansreform enligt LaRouches fyra lagar:

Omedelbara ingripanden mot finansmarknaden med bankdelning för att häva svenska statens garanti till den gigantiska spekulationsinriktade värdepappershandeln.
Omedelbart upprättande vid Riksgälden av en svensk utvecklingsbank för upprustning och utveckling av den fysiska infrastrukturen, produktionen och bostadsbyggande,
Omedelbart stopp för Riksbankens inflationsdrivande program med kvantitativa lättnader för banker. Omedelbar utvidgning och nyinriktning av Riksbankens riktade stöd till gröna obligationer till alla typer av projekt i Svenska utvecklingsbanken vid Riksgälden.
Statlig satsning på rymdteknik, fusionskraft och andra kostnadssänkande spjutspetsteknologier.

Sammanfattning på engelska av Ulf Sandmark 220905:

Sweden rush to bail out speculating power producers
Today the Swedish parliament is in a rush to bail out speculating power producers with a 25 billion Euro financial guarantee. It was only on Friday the Swedish government came up with this scheme, which is to be rushed through the parliament in only one day as an extra budget to be ready before the electric power market is closing at 6 pm. A similar procedure is underway in also Finland today.
This is coup on by the government is to avoid the electric power crisis turn into a financial crisis. The government extends the guarantee of SEK 250 billion to the power companies in the Nordic countries including the Baltic countries, so they will have the liquidity necessary to deliver to the Nasdaq Clearing which is a so called CCP (central clearing counterparty) for the electric power market. The background is that the payments for the power bills has increased from 15 billion to 180 billion SEK since August last year because of the price increases. The power companies are supposed to deliver these sums to Nasdaq clearing in the form of liquidity. If this money is not available in time there is risk of destabilization of the power derivatives markets, which can spread into the whole financial system. The power companies are solvent but could default because of liquidity, so with the guarantee from the Swedish government the crisis is supposed to be solved and never become any expenses from the Swedish budget.
Prime Minister blamed the crisis on Russia blocking the gas deliveries to Europe.
The Schiller institute in a statement has denounced any bailout for power speculators and banks and demanded the immediate opening of Northstream 2, end of sanctions against Russia, regulation of the power markets and Glass-Steagall.

Här kan du läsa ett upprop för att bilda en kommitté för ett Nytt Bretton Woods för att åter sätta människorna i medelpunkten för ekonomin, som inte ska vara en självbetjäningsbutik för miljardärer och miljonärer, utan måste tjäna det gemensamma bästa: https://schillerinstitutet.se/upprop-att-bilda-kommitte-for-nytt-bretton-woods-finanssystem/

Delta i 100-årsjubiléet av Lyndon LaRouches födelse på Schillerinstitutets onlinekonferens den 10-11 september kl 18 svensk tid: “How To Inspire Humanity To Survive The Greatest Crisis In World History; Defend The Right To Deliberate! Speak Out Against Blacklists and the Suppression of the Search for Truth” Se och anmäl dig här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/conference_20220910-11

Senaste Nytt