Stoppa kriget i Ukraina!

Höj din röst innan det är för sent!

Låt oss tala klartext. Världen befinner sig på rak och snabb kurs mot ett kärnvapenkrig. Skyll inte på Ryssland, eller på Kina. Det är vi i den transatlantiska världen som är problemet, och det är vi som måste komma med lösningen. Om vi fortsätter vänta för att “se vad som händer”, om vi tror att de i den “militär-finansiella maktstrukturen” ska ta sitt förnuft till fånga, kommer vi att vara för sent ute för att kunna förhindra mänsklighetens sista krig. Det är nu vi måste agera!

 

Vi står inför det faktum att imorgon är idag. Vi står öga mot öga med nuets våldsamma nödvändighet. I denna fortskridande utveckling av livets och historiens gåta finns det något som heter att komma för sent.

  • Dr Martin Luther King Jr

 

Söndagen den 17 mars, efter det ryska presidentvalet, fick Vladimir Putin en fråga från en reporter om den franske presidenten Macrons uttalande den 26 februari att placering av militära förband från Nato-länder i Ukraina inte kunde uteslutas. Putin svarade: “Alla inser att detta bara skulle vara ett steg ifrån ett fullskaligt tredje världskrig. Jag tror att så gott som ingen är intresserad av detta.” Men, som den israeliske politikern Abba Eban en gång sa: “Underskatta aldrig galenskapens roll i politiken.”

 

 

Detta uttalande presenterades vid Internationella fredskoalitionens möte den 22 mars 2024, där man diskuterade hur det kunde ges största möjliga internationell spridning.   Tryck uttalandet som flygblad FblIPCUtropOasplanvideox

 

 

Den Genevebaserade Akademin för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter räknar till 110 väpnade konflikter i världen idag. De är ett resultat av den nu rådande imperialistiska “regelbaserade ordningen”. Det avskyvärda kriget i Gaza, där massmord på tiotusentals barn rättfärdigas med brott och orsaker som de är helt oskyldiga till, kräver av oss att vi agerar. Vi måste sätta käppar i hjulet för dödens profitörer och propagandister, som hävdar att “de måste tillintetgöra Gaza (eller för den delen Ukraina) för att rädda det”.

 

Internationella fredskoalitionens grundare Helga Zepp-LaRouche har sagt:

”En ny ekonomisk världsordning håller på att växa fram, som samlar den stora majoriteten av länderna i det Globala syd. De säger: Kolonialismens tid är förbi! De europeiska nationerna och USA får inte motarbeta deras strävan, utan måste samarbeta med utvecklingsländerna för att forma nästa epok i mänsklighetens utveckling till en renässans för de högsta och ädlaste uttrycken för kreativitet!”

 

Detta kan inte göras i en värld präglad av krig. Vi behöver de kraftigaste protesterna mot krig som världen någonsin har skådat. Därför förklarar Internationella fredskoalitionen att mobiliseringen nu går upp i högsta beredskap. Kriget för mänskligheten måste vinnas nu, innan det sista kriget – kriget mot själva mänskligheten – utkämpas.

 

Demonstrationer, bojkotter och avslöjanden av dödens profitörer, brev och uttalanden från organisationer och institutioner, vakor och alla tänkbara kreativa icke-våldsaktioner behövs nu för att avvärja världens möte med domedagen.

 

 

Välj mänskligheten framför krig!

Oasplanen för Gaza, inte folkmord!

Stoppa Natos krig mot Ryssland!

 

 

 

Sammanfattning av Internationella fredskoalitionens möte #43: https://schillerinstitute.com/blog/2024/03/23/international-peace-coalition-meeting-the-war-for-humanity-must-be-won-now/

 

 

Anmälan till online-konferens om LaRouches Oasplan för fred genom utveckling mellan Palestina och Israel och hela Sydvästasien; https://schillerinstitute.nationbuilder.com/oasis_conference_20240413

 

 

Se videofilmen om Oasplanen på olika språkhttps://schillerinstitutet.se/ett-fritt-palestina-med-larouches-oasplan/

 

 

Se nytt PM från den amerikanska visselblåsarorganisationen VIPS som varnar för den franska vägen till kärnvapenkrig med planeringen att skicka franska militära förband till Ukraina: https://consortiumnews.com/sv/2024/03/24/vips-memo-the-french-road-to-nuclear-war/

 

 

Välkommen till fredsmobiliseringen som fortsätter varje fredag med ett nytt webinar på Zoom med Internationella fredskoalitionen IPC med många ledande fredsaktivister från fem kontinenter. Det är den unika internationella fredskoalitionen (INTERNATIONAL PEACE COALITION – IPC) som sen maj 2023 träffas på Zoom varje fredag kl 17:00 svensk tid på initiativ av latinamerikanska fredsrörelser i samarbete med Schillerinstitutet. IPC har arrangerat manifestationerna Humanity for Peace utanför FN i New York och i bl.a. Stockholms Kungsträdgården.  Webinaret är på engelska och översätts simultant till spanska, franska, italienska och tyska. Alla fredsaktiva är välkomna, men du behöver förhandsanmäla dig till Ulf Sandmark 0736937896 eller ulf.sandmark@nysol.se

 

 

In English:

 

Our Outcry Must Not Come Too Late!

March 23, 2024 . 6:06 AM

This statement was presented at the March 22, 2024 meeting of the International Peace Coalition, where its immediate distribution internationally was a central topic of discussion.

We are now faced with the fact that tomorrow is today. We are confronted with the fierce urgency of now. In this unfolding conundrum of life and history there is such a thing as being too late.

—Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.

Let us mince no words. The world is now on a direct, short path to thermonuclear war. Don’t blame Russia, or China. We, in the trans-Atlantic world, are the problem, and with us lies the solution. If we continue to wait to “see what happens,” if we want for those in the “military-monetary power structure” to come to their senses, we will be too late to stop humanity’s last war. The time to act, is now.

On Sunday, March 17, at the conclusion of the Russian Presidential elections, Vladimir Putin, responding to a reporter’s question regarding French President Macron’s Feb. 26 comments that deployment of NATO ground troops to Ukraine could not be ruled out, said: “It is clear to everyone that this will be one step away from a full-scale World War III. I think hardly anyone is interested in this.” However, as the late Israeli politician Abba Eban, once said,  “never underestimate the factor of insanity in politics.”

The Academy of International Humanitarian Law and Human Rights lists 110 armed conflicts in the world today. This is the result of today’s imperial “rules-based order.” The obscenity of the war in Gaza, which rationalizes tens of thousands of children being mass-murdered for crimes and causes of which they are entirely innocent, requires us to stand up and act. We must disrupt the plans of the merchants and missionaries of death, that assure us that “they must destroy Gaza (or, for that matter, Ukraine) in order to save it.”

International Peace Coalition founder Helga Zepp-LaRouche has said:

A new world economic order is emerging, involving the vast majority of the countries of the Global South. They have declared: Colonialism is over! The European nations and the U.S. must not fight this effort, but, by joining hands with the developing countries, must cooperate to shape the next epoch of the development of the human species to become a renaissance of the highest and most noble expressions of creativity!

This cannot be done in a world dominated by war. We need the greatest outcry against war that the world has ever seen. Therefore, the International Peace Coalition declares a red alert mobilization. The war for humanity must be won now before the final war—the war against humanity itself—is ever fought. Demonstrations, boycotts and exposés of the death merchants, letters and statements from and to institutions, vigils, and every imaginable creative, non-violent direct action to disrupt the world’s rendezvous with doomsday is needed now.

Choose Humanity Over War!
Oasis Plan for Gaza, Not Genocide!
Stop NATO’s War With Russia!

 

 

Senaste Nytt