Koranbränning är hatbrott enligt Människorättskonventionen!

Koranbränning är hatbrott enligt Människorättskonventionen!

I ett uttalande, från International Progress Organization IPO i Wien den 25.1 2023, slås fast att koranbränningen i Stockholm bröt mot paragraf 2, artikel 10 i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR). Den svenska positionen, att koranbränning är tillåten som en fråga om åsiktsfrihet enligt samma artikel 10, är felaktig. Bränning av heliga skrifter är hatbrott som skall bestraffas enligt konventionen. I stället för att ge officiellt tillstånd och polisbeskydd för vad som faktiskt var ett hatbrott mot världens muslimer, skulle Sveriges regering ha hindrat denna avskyvärda handling enligt landets skyldigheter som konventionsstat.

Sverige har också, skriver IPO vidare, skyldighet att följa Artikel 20(2) i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR), som förpliktar alla konventionsstater att i lag förbjuda ”allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat, som innebär uppvigling till diskriminering, fiendskap eller våld…”. IPO visar också att den svenska positionen är ohållbar genom att citera ett rättsfall från Europadomstolen för mänskliga rättigheter den 25.10 2018 (ECHR 360[2018]) angående en fientlig attack på Islams profet. Domstolen slog fast en dom mot en person som med sina uttalanden hade förbrutit sig mot ”andras rätt till skydd för sin religiösa tro” och på så sätt brutit mot trosfreden i Österrike. Domstolen slog uttryckligen fast statens rätt att vidta ”proportionerliga restriktiva åtgärder” mot handlingar som ”kunde väntas uppvigla till religiös intolerans” och därför vara ”oförenliga med respekt för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”

IPO avslutar sitt uttalande med att fastslå:

Den offentliga bränningen av den Heliga Koranen i Stockholm av en fascistisk aktivist var en rent provokativ handling och en extrem form av hatbrott. Genom att tillåta denna avskyvärda handling på bas av en perverterad tolkning av yttrandefriheten, har Sverige brutit mot sina internationella lagliga skyldigheter enligt ECHR såväl som CCPR.”

”Det ökande antalet anti-islamska bokbål i Europa är en oroande påminnelse om nazitidens bokbål, vilka pågick både samtidigt med och föregick våldshandlingar mot människor i en eskalation som ledde till Andra världskriget. De som talar om “Europeiska värderingar” saknar all trovärdighet om de inte gör någonting för att stoppa handlingar i fascistiskt hat i Europa, utan försvarar – som ett uttryck för deras yttrandefrihet –aktivisters rätt att bränna en av de stora monoteistiska religionernas heliga bok. I dagens spända och känsliga interkulturella klimat är en sådan hållning in bara moraliskt och juridiskt oförsvarbar, utan ett recept för en eskalerande kamp mellan civilisationerna.”

 

Se Schillerinstitutets maning till omläggning av svensk politik från bokbål och krigisk geopolitik: https://schillerinstitutet.se/sverige-maste-omprova-bokbal-och-krigisk-geopolitik/

Se här den engelska texten av uttalandet från Internationella framstegsorganisation IPO i Wien den 25.1 2023 om att Koranbränningen i Stockholm var olaglig:  http://i-p-o.org/IPO-nr-News-Release-25Jan2023.htm

Svenska konventionstexter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941219-om-den-europeiska-konventionen_sfs-1994-1219

Och https://www.regeringen.se/49b763/contentassets/bbcd7d04fcdf4baa8a7446bc87dec70d/internationell-konvention-om-medborgerliga-och-politiska-rattigheter-so-197142

 

Senaste Nytt