Natoförespråkare och Natomotståndare måste förenas mot DCA-avtalet!

Natoförespråkare och Natomotståndare måste förenas mot DCA-avtalet!

Tal av Ulf Sandmark från Schillerinstitutet på Fredsalliansens manifestation mot DCA-avtalet, på Gustav Adolfs torg i Stockholm den 14.4 2024 tog fasta på svenska kungens ord vid Natofirandet. Kung Carl XVI Gustaf sa: Sverige vill fred och Sverige hotar ingen. Det senare går inte att garantera om Sverige tappar kontroll över sitt territorium med DCA-avtalet som släpper fram 17 utländska militärbaser m.m.. De Natoförespråkare och Natomotståndare som vill stå upp för dessa kungsord och försvara Sveriges yttersta självständighet och frihet behöver tillsammans dra en gräns vid DCA och stoppa det.

(Vid framförandet av detta tal gjorde regnet att talet kortades kraftigt ifråga om den för svenskar nästan okända kärnvapenfrågan. Talet summerades enbart före rubriken “Kärnvapenfrågan”. Se talet HÄR: https://www.youtube.com/watch?v=Q9nYNKiArao&si=x2SJSzCxVUItRKId  )

 

 

Efter vad som hände i natt [när Iran för första gången besvarade en attack med direkta anfall mot Israel] och med tanke på Israels möjliga svar känner nog alla att vi behöver ett fritt Sverige som kan skapa hopp och verka för att fredslösningar kommer på bordet så fort som möjligt. Igår hade vi i Schillerinstitutet en internationell onlinekonferens om LaRouches Oasplan för fred i Mellanöstern som nämns i ett flygblad vi delar ut. Det handlar om att skapa fred genom att lyfta diskussionen till en högre nivå så lösningen blir tydlig. Med en regional utvecklingsplan för hela regionen, framför allt genom att ta fram vatten så det räcker till alla folken, kan de stridande börja tänka på en fredslösning som gynnar även motståndarsidan.

Vi står här på Gustav Adolfs torg som är en hyllning till Sveriges medverkan till den stora Westfaliska freden 1648 med en fredspolitik som gynnar alla sidor. Det är Sveriges största bidrag till mänskligheten eftersom denna fred lade grunden för den internationella folkrätten och FN. I freden måste vi tänka på ”den andres väl” som det heter i fredsavtalet med Sverige som skyddsmakt. Idag kallas en sådan överenskommelse för ”win-win”.

 

Jag tycker att vi i denna orostid, när vi diskuterar DCA-avtalet med USA, ska ta fasta på två saker som vår kung sa den 18 mars i år:

 • Sverige vill fred
 • Sverige hotar ingen.

 

Kungen sa dessa ord vid ceremonin där borta på Riksplan framför Riksdagen i samband med att Nato-flaggan hissades. Det var en sorgens dag för mig som är motståndare till Nato, men jag blev mycket uppmuntrad av det kungen sa. Jag tror att han uttryckte något som är mycket nära det svenska folkets uppfattning i själ och hjärta. Att ”Sverige vill fred” var ett citat, sa han, från ett gemensamt uttalande till Sveriges medborgare av hans företrädare kung Gustav den VI Adolf tillsammans med Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlander i första utgåvan av skriften ”Om kriget kommer”.

 

När kungen sa att ”Sverige hotar ingen” kan det vara något som Sverige fortfarande har möjlighet att leva upp till även inom Nato. Natomedlemskapet är nämligen ett mellanstatligt samarbete där medlemsnationerna faktiskt har vetorätt och själva kan bestämma ifall man vill delta i Natohot eller Natokrig mot andra länder.

 

DCA-avtalet är något helt annat och det tror jag både Natomotståndare, som jag, och Natoförespråkare, kan se tydligt.

 

DCA-avtalet är ett avtal mellan Sverige och USA, där Sverige överlämnar makt över svenskt territorium till USA och dess generaler att bestämma vad som ska hända i Sverige. Med DCA-avtalet går det INTE att säga: ”Sverige hotar ingen” eftersom vi i Sverige givit bort kontroll över vårt territorium till USA. USA ska få rätt att på vårt territorium föra in vapen som kan hota våra grannar och ges rätt att här agera med dem med egna initiativ som kan hota våra grannar.

 

Jag tror att många Natoförespråkare och försvarsvänner vill att det även inom militäralliansen skall finnas en svensk suveränitet. Jag tror att det finns många av dem som vill att Sverige skall ha sista ordet om vilka militära handlingar som skall tillåtas på svenskt territorium, liksom vilka lagar som ska gälla och vilka polisstyrkor som skall ha det civila våldsmonopolet. De kan vara för Nato, men säga Nej till DCA och dra en gräns för den makt svenska folket lämnar ifrån sig till utländska intressen. Jag tror att om vi sluter upp bakom dessa tydliga kungsord, kan många Natoförespråkare förena sig med oss så att vi tillsammans kan samla tillräckligt stöd i Riksdagen för att stoppa DCA-avtalet. På så sätt kan vi tillsammans försvara Sverige yttersta frihet och självständighet. Vi skapar utrymme för att kunna verka för varaktig fred med våra grannar baserade på den av Sverige garanterade Westfaliska principen om den andres väl och även hjälpa till att skapa sådana fredsavtal i Mellanöstern.

 

Kärnvapenfrågan

 

Om vi skall kunna säga: ”Sverige hotar ingen”, kan inte kärnvapen tillåtas på vårt territorium. De flesta känner till dessa vapens oerhörda sprängkraft men inte vilken roll de skulle ha i Nordeuropa om de släpps fram här. Vi svenskar är inte vana att i vår försvarspolitik diskutera kärnvapen. Vi har inte några sådana vapen själva, utan har inriktat det svenska försvaret på konventionella vapen. Våra krigsförband har alltid övat konventionell strid i skuggan av den kärnvapenbalans som finns mellan stormakterna.

 

Med DCA, ännu mer än med Nato, måste vi lära oss kärnvapenkrigföring. Vi måste förstå vilket hot som kan komma från Sverige om inte kärnvapen klart förbjuds här. Bara då kan vi förstå varför risken för att 17 svenska städer kan ödeläggas med kärnvapen ökar alldeles enormt, när de blir hem för USA:s militärbaser.

 

Ryssland är stort och har sina landbaserade kärnvapen utspridda över landytan. Men vad gäller kärnvapen baserade på fartyg är Rysslands isfria kust så begränsad de har klämts in på nästan bara Kolahalvön och i mindre grad även på kusten mot Stilla havet. Det gör att världens största koncentration av kärnvapen finns alldeles intill Norden. Där finns baserna för de ryska kärnvapenbärande ubåtarna, vars främsta uppgift är att gömma sig under polarisen i Arktis för att därifrån alltid kunna dyka upp och svara på en eventuell kärnvapenattack från Nato mot Ryssland.

 

Dessa ubåtar är Rysslands försäkring mot angrepp från Nato för att överraskande slå ut de landbaserade ryska kärnvapnen. De gömda ubåtarna är en hörnsten i den så kallade terrorbalansen. Om ubåtarna på Kolahalvön hotas, finns inte någon kärnvapenbalans mellan stormakterna.

 

Ett hot mot ubåtsbaserna alldeles intill Norden är för Ryssland ett existentiellt hot som måste undanröjas, precis som kärnvapnen på Kuba under Kubakrisen var för USA. Om kärnvapnen kommer för nära ett land befinner sid landet i en duellsituation. Precis som när två revolvermän möttes öga mot öga i Vilda Västern, vinner den som skjuter först. När vapnen görs skjutklara finns ingen förvarningstid, så man har ingen tid att göra något annat.

 

Det är därför som stormakter måste hålla kärnvapnen på stort avstånd från varandra och det gjordes under hela Kalla kriget i Norden. Natos kärnvapen fick i fredstid inte flygas in i Sverige och Finland, men fick inte heller finnas i Natolandet Norges nordliga halva. Hela Nordkalotten var i praktiken en kärnvapenfri zon.

 

Med DCA-avtalet ges däremot USA möjlighet att föra in olika sorters vapen som kan hota ubåtsbaserna på Kolahalvön och hela kärnvapenbalansen. Det gäller konventionella vapen men även kärnvapen eftersom Sverige inte gör något förbehåll dem. Sverige ger bort rätten att kontrollera vilka vapen som förs in till USA-baserna. USA ges rätt att efter eget godtycke kan agera här med sina trupper och vapen.

 

Med DCA-avtalet undergrävs kungens ord att ”Sverige hotar ingen”, för det som händer på svenskt territorium kan bestämmas av utländsk militärmakt.

 

Säg NEJ till DCA!

Säg NEJ till kärnvapen i Sverige!

Tack för ordet!

 

 

 
Den breda fredsmanifestationen den 14 april med Fredsalliansen på initiativ av Partiet MOD gick från Slussen till Gustav Adolfs torg på söndagen den 14.4 2024. Förutom i Stockholm och hölls den på fler platser över hela landet i protest mot militariseringen av Sverige.– Nej till NATO, – Nej till DCA– Nej till kärnvapen – Sverige ska verka för fred och skicka fredsmäklare i stället för att stödja krig och skicka vapen. Manifestationen var ett stort steg framåt för att ena oppositionen mot DCA med deltagande från både Nej till Nato-föreningen och suveränister. Det var ca 500 personer som gick från Slussen och ropade Stoppa DCA! Men också med kraft: “USA ut ur Sverige!” Det var otur med regn men deltagarna var mycket uthålliga. Det var bra högtalare från Ulf Bejerstrand, Knapptryckarna, och en bra trubadur, som “återtog” den gamla sången We shall overcome (från Birgit Friggebo). Det var full attack på USA för deras krigspolitik i hela världen och även inkluderande proxykriget mot Ryssland genom Ukraina. Talen som hölls av Lars Drake och Karin Utas Carlson var bra och informativa om allt som görs redan mot DCA på alla håll i Sverige. Jan-Erik Gustavsson från Nej till EU drog in EU i Natodebatten och Roger Richthoff satte fokus på vad som händer i Riksdagshuset i frågan, vilket är viktigt att betona eftersom det är där frågan avgörs.
Manifestationen spelades också in av bloggaren Håkan Bergmark som dagligen följer bl.a. försvarsfrågorna. Här syns tal av fd riksdagsledamoten i Försvarsutskottet Roger Richthoff, numera Alternativ för Sverige, och partiledare Ulf Bejerstrand, Knapptryckarna. https://youtu.be/HdDNq7XQOC0?si=eXtIJfw8hiG9PMd0

 

Det var en stor demonstrationshelg i Stockholm den 12.4, 13.4 och 14. 4 för Palestina och mot DCA-avtalet om att släppa in 17 USA-baser i Sverige. Mycket hände kring kampanjen mot DCA-avtalet.
Det började med Elsa Widdings explosiva interpellation mot Försvarsminister Pål Jonsson på fredagsmorgonen i Riksdagen. Se den på:  https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/beslutsprocessen-kring-dca-avtalet_hb10584/        Se Elsa Widdings fråga här DCA https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/interpellation/beslutsprocessen-kring-dca-avtalet_hb10584/

 

På fredagen den 12.4 höll Arbetsgruppen mot DCA ett upptaktsmöte på Medborgarplatsen i Stockholm.

Franz Smidek har lagt ut video från fredagens manifestation på Medborgarplatsen den 12.4 2024. Längd: ca 40 min med 7 st talare
Länk: https://youtu.be/6yY4_8tu-hc
En sammanfattande video av aktioner mot DCA på fredagen den 12.4 2024 har gjorts av Knut Lindelöf: Pål Jonsson vs Elsa Widding, KG Hammar. Kajsa Ekis Ekman, Eva Myrdal m fl mot DCA- Från både förmiddagen i riksdagen då så kallade DCA-avtalet fick en ordentlig knäck. Försvarsminister Pål Jonsson (tom på argument) inför en kanonad av alla välkända – men för allmänheten väl dolda argument – från den fristående riksdagsledamoten Elsa Widding. På eftermiddagen samlades medborgarna på Medborgarplatsen i Stockholm och fick lyssna till starka tal av före detta ärkebiskopen K G Hammar, Kajsa Ekis Ekman, Eva Myrdal. Nedan ett filmsammandrag av dessa händelser.  https://www.lindelof.nu/pal-jonsson-vs-elsa-widding-kg-hammar-m-fl-om-dca/
Varje fredag kl 11:00 -13.30 vid Riksdagen delas flygblad mot DCA-avtalet av Arbetsgruppen mot DCA inom Nätverket Nej till Nato. Alla välkomna att hjälpa till!
Varje lördag är det Palestinademonstration från Odenplan kl 13:00 till Gustaf Adolfs torg där demonstranter protesterar mot Israels deltagande i Mellon. Låt inte musiken överrösta de förtrycktas skrik! Under slagorden Folkfest, inte folkmord! En folkfest är till för de förtryckta, inte förtryckarna!  Tillsammans står vi enade för att protestera mot orättvisan, tillsammans enade för Palestina och emot folkmordet
De eskalerande krigshandlingarna mellan Israel och Iran gör det än viktigare med LaRouches OASPLAN – det enda konkreta fredsförslaget till fred mellan Palestina och Israel.

 

Se en 15 minuters videopresentation om OASPLANEN! Välj mellan olika språk: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/support_the_larouche_oasis_plan_for_peace_and_development_in_southwest_asia
Videon om LaRouches OASPLAN finns på tyska, franska, spanska, kinesiska och även med textremsa på ARABISKA: https://www.youtube.com/watch?v=551_XoiKUHA  Texten till videon finns utskriven på danska på: https://schillerinstitut.dk/si/2024/02/oase-planen-noeglen-til-fred-i-sydvestasien-ny-tlo-video-oase-planen-larouches-loesning-for-mellemoesten/
Oasplanen för fred genom utveckling mellan Israel och Palestina presenterad av Helga Zepp-LaRouche på den mycket kända amerikanska bloggaren Kim Iversen show! https://youtu.be/SvRLiwLhiik?si=C9eVnro7paKmITWz      .https://rumble.com/v4mwsr0-the-plan-to-change-the-world-for-the-better-a-conversation-with-helga-zepp-.html
En internationell konferensen om LaRouches OASPLAN för fred i Mellanöstern hölls lördagen den 13.4 2024.  På konferensen medverkade ledande palestinier och diplomater tillsammans med experter på utveckling av vattentillgångar och infrastruktur. Se ett referat på engelska och en timmes videosammandrag av konferensen här: https://schillerinstitute.com/blog/2024/04/17/schiller-institute-oasis-plan-april-13-conference-presents-strategic-economic-vision-for-peace-in-southwest-asia-and-beyond/
Hela konferensen 5 timmar 33 minuter ses på https://schillerinstitute.nationbuilder.com/oasis_conference_20240413
Talare: Panel 1 • 11:00 a.m. • Creating the Conditions for Dialogue, Security, Peace, and Development in Southwest Asia Moderator: Dennis Speed, Schiller Institute
 • Schiller Institute Founder Helga Zepp-LaRouche
 • E. Prof. Dr. Manuel Hassassian, Palestinian Ambassador to Denmark
 • Ambassador of a BRICS nation
 • E. Donald Ramotar, Former President of Guyana
 • E. Pavel Shidlovsky, Chargé d’Affaires of Belarus to the U.S.
 • Georgy Toloraya, Director, Russian National Committee for BRICS Research
 • … and more
Panel 2 • 2:30 pm • The Oasis Plan, The Physical Foundation for Economic Development of Southwest Asia Moderator: Stephan Ossenkopp, Schiller Institute
 • Jason Ross, Schiller Institute Science Advisor
 • Representative of Russian Mission to the United Nations
 • Pierre Berthelot, Associate Researcher at IPSE, member of the Académie de l’Eau and director of the journal Orients Stratégiques
 • Kelvin Kemm, nuclear physicist, former Chairman, South African Nuclear Energy Corporation
 • Francesco Battaglia, Professor of Physical Chemistry at the University of Modena, Italy
… and more, including a U.S. hydrologist and proponent of nuclear desalination
Se EIR:s temanummer om konferensen med sammanfattning och flera tal utskrivna här: https://larouchepub.com/eiw/public/unlisted/2024/eirv51n16-20240419/cjuv87kO-LsR3Vs78ShaLqU/index.html?utm_source=brevo&utm_campaign=EIR%20-%20April%2019%202024&utm_medium=email
Läs mer sammanställning om DCA-debatten i Sverige: Massiv kritik mot USA-baser i Sverige   Många videor har nu gjorts och flera manifestationer planeras. Det är nu en massiv kritik i Sverige mot DCA-avtalet om 17 USA – baser i Sverige. (Egentligen är det 19 baser eftersom två är hemlighållna enligt uppgift från fd riksdagsmannen i försvarsutskottet Roger Richthoff.) DCA-avtalet är något helt annat än Nato. Det är direkt med USA och ger USA rätt att här ha soldater och utrustning utan möjlighet för Sverige att kontrollera. https://schillerinstitutet.se/massiv-kritik-mot-usa-baser-i-sverige/
Se insändare. Stoppa amerikanska kärnvapen på svenskt territorium
Johanna Deinum: I och med att våra nordiska Natogrannar inte släpper in kärnvapen är risken stor att USA nu vill använda vår mark och våra vatten.
https://www.dn.se/insandare/stoppa-amerikanska-karnvapen-pa-svenskt-territorium/

Senaste Nytt