Introduktion till grundkurs 2024 i fysisk ekonomi ”Så du vill lära dig all om ekonomi”

Introduktion till grundkurs 2024 i fysisk ekonomi ”Så du vill lära dig all om ekonomi”

Om att bygga landet och världen med exemplen från LaRouches OASPLAN för fred i Mellanöstern och Schillerinstitutets plan för fred och utveckling i Norden av Ulf Sandmark onsdag den 2.5 2024.

 

Välkommen till grundkursen i fysisk ekonomi ”Så du vill lära dig all om ekonomi av Lyndon LaRouche. Vi skall börja med att en kort utblick om världsläget för att se i vilket sammanhang vi akut behöver en kurs i fysisk ekonomi.

Se Ulf Sandmark presentera denna introduktion som video här

Västetablissemangets försök att undertrycka protesterna mot folkmordet i Gaza kommer bara att öka polariseringen och krigsfaran, varnade Helga Zepp-LaRouche i sin veckopodcast den 1 maj. ”Försöken att upprätthålla den unipolära världens maktstruktur genom att främja kriget i Ukraina, kriget i Mellanöstern, genom att försöka utvidga det globala Nato – allt detta är försök att upprätthålla och faktiskt expandera den existerande världsordningen – kommer inte att lyckas”, betonade Zepp-LaRouche. ”Det finns inte en chans i detta universum att återgå till ett status quo där USA är världspolisen och de europeiska allierade bara är tjänstvilliga slavar, en värld som styrs av västvärldens förmodade och inbillade moraliska överlägsenhet. Det är helt uteslutet!”

 

Ledarna i det globala Syd håller ögonen öppna, sade Zepp-LaRouche, för att se om Västvärlden har förlorat all moral, eller om det fortfarande finns hopp om en kursändring bort från den unipolära världsordningen och dess ekonomiska kollaps och geopolitiska krig. De håller ögonen öppna för att se om ”det finns några personer i det så kallade etablissemanget som har modet att stödja studenterna, vilket några har gjort, men det behövs fler”.

 

Det behövs fler röster som den ungerske utrikesministern Peter Szijjarto, som i förrgår konstaterade att ”den västerländska krigsgalenskapen har fått en ny dimension och vuxit till en kärnvapenkrigsgalenskap”. Med Ukraina i åtanke tillade han: ”En vapenvila måste uppnås så snart som möjligt och de stridande parterna måste sätta sig vid förhandlingsbordet.”

 

Detsamma gäller Sydvästasien. Folkmordet i Gaza måste upphöra; ett omedelbart eldupphör måste upprättas, tillsammans med omedelbart humanitärt bistånd i mycket stora mängder. Och en internationell konferens bör sammankallas för att upprätta en hållbar politisk tvåstatslösning på Israel-Palestina-krisen, vilket bara kan ske i samband med den typ av ömsesidigt fördelaktiga ekonomiska utvecklingsprojekt som Lyndon LaRouche beskrev i sin Oasplan för regionen.

 

Vänta inte på att ett svar skall komma från det amerikanska presidentvalet – det kommer det inte att göra. Som LaRouches oberoende senatorskandidat från New York, Diane Sare, har sagt rakt ut: Det finns inga kandidater som är kompetenta att inneha det ämbetet. Donald Trumps textmeddelande om studentmobiliseringen var t.ex.: ”STOPPA PROTESTERNA NU!!!!” Och Joe Bidens försök att vinna tillbaka de försvinnande ungdomsrösterna till sin kampanj är inte att stoppa dödsfälten i Gaza – vilket sker tack vare amerikanska vapen, amerikanska pengar och amerikansk politisk täckmantel för Netanyahu – utan att erbjuda unga amerikaner legaliserad marijuana i stället! ”De gillar inte krigen? Låt dem röka på istället”, är Bidens budskap.

 

Detta etablissemang vill att ungdomar skall drogas ner i ett nytt opiumkrig, i stället för att delta i beslutsfattandet som tänkande, moraliska människor.

 

Zepp-LaRouche uppmanade lyssnarna att samarbeta med Schillerinstitutet för att organisera en ny internationell säkerhets- och utvecklingsarkitektur från högsta nivå och neråt för att ersätta det nuvarande bankrutta systemet. Hon hävdade att ”studenternas revolt, särskilt i USA, men också i flera europeiska länder, är en hoppfull förändring, eftersom det är ett uttryck för att det finns en betydande del av befolkningen som står upp för det som är rätt.”

 

Kräv LaRouches OASPLAN!

Schillerinstitutet står mitt i en kampanj för fred i Mellanöstern med LaRouches OASPLAN, som är den enda existerande konkreta fredsplanen för kriget mellan Israel och Palestina. OASPLANEN innehåller en bred utvecklingssatsning för att framför allt öka vattentillgångarna för hela regionen så att det räcker till båda folken att få sina områden att grönska. Detta tillsammans med en hel utvecklingsplan för ta fram energi och kommunikationer för en fungerande ekonomi, kan förmå båda parter att se möjligheten att komma till en bra framtid för båda parter. Just en sådan inriktning att lösa konkreta problem till ömsesidig nytta för alla parter är det som kan skapa en enorm drivkraft för att snabbt nå fram till ett fredsavtal, och långsiktigt hålla fast vid den.

Samma politik för fred genom ekonomisk utveckling behövs akut också för hela Norden för hjälpa till att stoppa kriget mellan Ukraina och Ryssland. Hela Norden behöver lyfta tankemönstret till att söka fred i stället för den nuvarande krigspsykosen med jakt på kortsiktiga krigsvinster. Vi behöver visa fram och förstå de enorma möjligheterna till ett fredligt samarbete mellan grannländerna som finns i vår del av världen. Det Nya sidenvägsprojektet som är världshistoriens största fredsprojekt, är en ram för mängder av konkreta utvecklingsprojekt i Norden. Dessa infrastrukturprojekt för järnvägar, tunnlar osv. kan bilda bryggan för fredligt samarbete från Norden, Ryssland och Ukraina ända bort till Kina och Indien och för alla länder däremellan.

Med utgångspunkt från dessa två fredsplaner kommer vi i denna kurs att diskutera och lära hur fred kan byggas konkret fysiskt ekonomiskt för allas utveckling. På så sätt kommer vi att redan från början förankra vad vår nya kunskap om Fysisk ekonomi skall syfta till, nämligen: Att bygga landet och världen för allas utveckling!

Vi börjar med att bekanta oss med LaRouches Oasplan genom en 15 minuters video. Som du kommer att se är det ett konkret fredsförslag för hur en fred mellan Palestina och Israel kan byggas rent fysiskt ekonomiskt. Det är faktiskt det enda existerande konkreta fredsförslaget som finns för konflikten. Välj mellan olika språk på: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/support_the_larouche_oasis_plan_for_peace_and_development_in_southwest_asia  Videon om LaRouches OASPLAN finns på tyska, franska, spanska, kinesiska och här med textremsa på ARABISKA: https://www.youtube.com/watch?v=551_XoiKUHA

 

Vi fortsätter nu med att se närmare på de enorma utvecklingsmöjligheterna till fredligt samarbete mellan grannländerna i vår del av världen. Schillerinstitutet i Sverige har tillsammans med Belt and Road Institute in Sweden BRIX arbetat på en plan för hur Sverige kan skapa fred och utvecklas tillsammans med hela Norden, genom att bygga länkarna till den Nya Sidenvägen både söderut och österut ända till Kina och Indien och främja fred i alla länderna däremellan.

Ulf Sandmark och Hussein Askary presenterade denna fredspolitik 2022 i denna podcast där vi ska se de 10 sista minuterna. Videon hade rubriken: Sverige, Norden och den Nya Sidenvägen: BRIX intervju med Ulf Sandmark https://youtu.be/-6c2MBzP-yo?t=1837   (10 minuter)

 

En bra utgångspunkt för att förstå principen för hur fred kan skapas är vad en världsledare som Indira Gandhi sa: Namnet för fred är ekonomisk utveckling.

Fred är nämligen inget passivt, utan en ständigt berikande utveckling i en social process där människor, grupper och nationer möter varandra med empati och vad som är bra för helheten. Den stora Westfaliska freden 1648 slöts med stor tankemöda, under ett krig som, om det fortsatte, bara kunde leda till allas deltagares undergång. Fredslösningen uttrycktes mest koncentrerat i orden i fredsfördraget om “den andres väl”. “Den andres väl” innebär en lösning där fienderna lyfte sig till att se situationen från en högre nivå där man kunde se varandras problem och ta fram lösningar där även den tidigare motståndaren skulle få det bättre, det som idag kallas “win-win”.

Eller som Indira Gandhi sa: Namnet för fred är ekonomisk utveckling.

Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche och hennes man Lyndon LaRouche (1923 – 2019) träffade Indira Gandhi flera gånger och har arbetat i samma inriktning för fred.

Helga Zepp-LaRouche har utarbetat ”10 principer för fred genom utveckling ” Där lyfter hon diskussionen om fred och säkerhet till en nivå där man tydligt kan se situationen utifrån hela mänsklighetens behov, så att det går att finna lösningar på problemen. Så här skrev hon:

Tio principer för Ny internationell arkitektur för alla nationers säkerhet och ekonomiska utveckling

En ny global säkerhets- och utvecklingsarkitektur måste inriktas på en ny epok som kännetecknas av ett nytt paradigm där begreppet oligarkism har avskaffats för gott och den politiska ordningen är så utformad att människans sanna karaktär som skapande varelse kan förverkligas.

Därför föreslår jag att följande principer måste diskuteras och, om man kommer överens om dem, också förverkligas. Dessa idéer är tänkta att inspirera till en dialog mellan alla människor som är intresserade av att finna grundvalen för en världsordning som garanterar mänsklighetens varaktiga fortbestånd.

För det första: Den nya internationella säkerhets- och utvecklingsarkitekturen måste vara ett partnerskap mellan helt suveräna nationalstater byggt på de Fem principerna för fredlig samexistens och FN-stadgan.

För det andra: Högsta prioritet måste vara att lindra fattigdomen i världens alla nationer, vilket är lätt att åstadkomma om befintlig teknik används till förmån för det gemensamma bästa.

För det tredje: Medellivslängden för alla nu levande människor måste förlängas så långt det är möjligt genom att moderna hälsovårdssystem skapas i alla länder. Detta är också det enda sättet att övervinna nuvarande och framtida pandemier eller förhindra att de uppkommer.

För det fjärde: Eftersom människan är den hittills enda kända kreativa varelsen i universum, och eftersom mänsklig kreativitet är den enda källan till rikedom genom den potentiellt gränslösa möjligheten till upptäckter av nya universella principer, måste ett av huvudmålen för den nya internationella säkerhets- och utvecklingsarkitekturen vara att ge alla barn och vuxna tillgång till allmän skolutbildning. Människans sanna natur är att bli en vacker själ, med Friedrich Schillers ord, och endast geniet kan uppfylla detta villkor.

För det femte: Det internationella finansiella systemet måste omorganiseras så att det kan tillhandahålla produktivt inriktade krediter för att uppnå dessa mål. En utgångspunkt kan vara det ursprungliga Bretton Woods-systemet, så som USA:s president Franklin D. Roosevelt hade tänkt sig det, men som aldrig genomfördes på grund av hans för tidiga död 1945, och de av Lyndon LaRouche föreslagna Fyra ekonomiska lagarna. Detta nya kreditsystem måste ha som primärt mål att drastiskt öka levnadsstandarden särskilt för nationerna i det globala syd och för de fattiga i det globala nord.

För det sjätte: Den nya ekonomiska ordningen måste inriktas på att skapa förutsättningar för moderna industrier och jordbruk, till att börja med en infrastrukturutbyggnad på alla kontinenter så att de så småningom kan förbindas med tunnlar och broar och bilda en världslandbro.

För det sjunde: Den nya globala säkerhetsarkitekturen måste avskaffa begreppet geopolitik genom att sätta stopp för uppdelningen av världen i block. Varje suverän nations säkerhetsintressen måste beaktas. Kärnvapen och andra massförstörelsevapen måste omedelbart förbjudas. Genom internationellt samarbete måste metoder utvecklas för att göra kärnvapen tekniskt föråldrade, vilket ursprungligen avsågs i det förslag som blev känt som SDI, som föreslogs av LaRouche och som president Reagan erbjöd Sovjetunionen.

För det åttonde: Förr kunde en civilisation i ett hörn av världen gå under och resten av världen fick reda på det först flera år senare, på grund av de långa avstånden och tiden det tog att resa. Idag sitter hela mänskligheten på grund av kärnvapen, pandemier, Internet och annan global påverkan för första gången i samma båt. Därför står en lösning på det existentiella hotet mot mänskligheten inte att finna i sekundära eller partiella arrangemang, utan lösningen måste sökas på det högre Enas nivå, som är mäktigare än de Många. Det kräver ett tänkande på Nicolaus Cusanus nivå, Coincidentia Oppositorum, motsatsernas sammanfallande.

För det nionde: För att övervinna konflikterna som uppstår genom meningsskiljaktigheter som imperier använder för att behålla kontrollen över sina underlydande, måste den ekonomiska, sociala och politiska ordningen bringas i samklang med det fysiska universums lagar. I den europeiska filosofin diskuterades detta som ett Vara i överensstämmelse med naturrätten, i den indiska filosofin som kosmologi, och i andra kulturer finns motsvarande begrepp. Moderna vetenskaper som rymdvetenskap, biofysik och termonukleär fusion kommer att ständigt öka mänsklighetens kunskap om denna lagbundenhet kontinuerligt. Stora klassiska konstverk i olika kulturer återspeglar samma lagbundenhet.

För det tionde: Grundantagandet i det nya paradigmet är att människan i grunden är god och kapabel att oändligt fullända sin kreativitet och sin själsliga skönhet, och att hon är den högst utvecklade geologiska kraften i universum, vilket bevisar att den mänskliga tankens lagbundenhet är i överensstämmelse och samklang med det fysiska universums lagbundenhet, och att allt ont beror på brist på utveckling och därför kan övervinnas.

En ny ekonomisk världsordning håller på att växa fram, som omfattar den stora majoriteten av länderna i det globala syd. De europeiska nationerna och USA får inte motarbeta denna strävan utan måste samarbeta med utvecklingsländerna om att forma nästa epok i mänsklighetens utveckling till att bli en renässans för de högsta och ädlaste uttrycken för kreativitet!

Låt oss därför skapa en internationell rörelse av världsmedborgare som tillsammans arbetar för att forma nästa fas i mänsklighetens utveckling, den nya epoken! Världsmedborgare i alla länder, förena er!

Här är länk till ”10 principer för fred och utveckling”: https://schillerinstitutet.se/helga-zepp-larouche-10-principer-for-fred-och-utveckling/

Jag vill särskilt betona att den tionde principen är viktig för att skapa fred. Det är förståelsen om att människan i grunden är god och kapabel att oändligt fullända sin kreativitet och sin själsliga skönhet. Det är det som gör samverkan och empati möjlig. Denna förståelse finns för de flesta åtminstone som en aning eller magkänsla att det är så, att mänsklig kreativitet kan göra oss alla rikare. Utan denna förståelse om vad som är gott hos andra människor, är det lätt att falla in i ideologier som blockerar all samverkan och endast erbjuder våldet eller kriget som utväg.

Ett sådant exempel är den filosofi som formulerades av Thomas Hobbes som ideologi åt det brittiska imperiet. Hobbes menade att allas krig mot alla var och är det naturliga tillståndet mellan människor. Enda möjligheten till fred, enligt Hobbes, är att det finns en diktatorisk Leviathan som kan tvinga fram fred. Det är den ondskefulla filosofiska grunden för den geopolitiska ideologin om nödvändigheten att driva igenom Västvärldens hegemoni.

Ett annat exempel är ideologin att fattigdom är nödvändig. Det var den brittiske prästen vid Ostindiska kompaniets skola, Thomas Malthus, som formulerade det. Han menade att människor måste leva i smuts och misär, så de blev sjuka och inte så många. Han menade att människorna annars alltid tenderade att bli för många, eftersom befolkningen växte geometriskt, medan produktionen av mat, energi och annat livsnödvändigt enbart kunde växa linjärt.

Ett tredje exempel är ideologin att slaveri är mer lönsamt än system med fria arbetare. Lyckligtvis har slaveriet numera ett genomgående dåligt rykte, ideologin lever kvar delvis inom kriminalvården där man ofta har ideologin att målet för fångvård är straffet, inte att hjälpa fångarna att oändligt fullända sin kreativitet och sin själsliga skönhet.

Dessa ideologier, som alla är falska, låser fast sina ofta högt utbildade förtappade själar i en oändlig arrogans, för att inte säga total ondskefullhet.

 

Frågan om kampen för fred och befrielse av mänskligheten från fattigdom är därför en fråga om människosyn. Den är därför den mest centrala frågan för kursen i fysisk ekonomi. Men mer om detta på lektion 1 nästa vecka.

 

 

Läs och skriv gärna på det till svenska översatta ”Upprop till Globala Nord av Helga Zepp-LaRouche; Vi måste stödja byggandet av en ny rättvis ekonomisk världsordning! https://schillerinstitutet.se/vi-maste-stodja-byggandet-av-en-ny-rattvis-ekonomisk-varldsordning/ Stöd detta upprop för samarbete med ditt namn. Det är översatt till många språk och underskrivs bäst på engelska här där du kan se många ledande personer på olika kontinenter som redan skrivit på uppropet: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/appeal_to_the_citizens_of_the_global_north_we_must_support_the_construction_of_a_new_just_world_economic_order

 

Vad gäller förståelsen av den svenska ekonomin från fysisk ekonomisk utgångspunkt är det bra att lyssna på Kjell Lundqvists tal på Schillerinstitutets jubileumskonferens 40 år i Stockholm den 4.2 2024. Den fysiska ekonomins utveckling, t.ex. förändringen av Sveriges energikonsumtion under 1900-talet visar tydligt att det har hänt saker som måste förklaras för att förstå svensk politik och vilken potential som finns. I detta tal lägger han grunden för en ny svensk politik för återuppbyggnad av landet: Hur Sverige byggdes och kan återuppbyggas: https://www.youtube.com/watch?v=hX5ufVHvub4

 

Kursplan

Torsdag den 9.5 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 1 Kursen inleds på svenska av Ulf Sandmark för alla intresserade med diskussion om några frågeställningar  och  Lyndon LaRouches första videopresentation.

Torsdag den 16.5 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 2 Kursen fortsätter med att Ulf Sandmark leder diskussion om frågeställningar och Lyndon LaRouches andra videopresentation. Se motsvarande lektion 2 från kursen 2023 här

Torsdag den 23.5 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 3 Kursen fortsätter med att Ulf Sandmark leder diskussion om frågeställningar och Lyndon LaRouches tredje videopresentation.

Torsdag den 30.5 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 4. Kursen fortsätter med att Ulf Sandmark leder diskussion om frågeställningar och Lyndon LaRouches fjärde videopresentation.

Torsdag den 6.6 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 5 Kursen fortsätter med att Ulf Sandmark leder diskussion om frågeställningar och Lyndon LaRouches femte videopresentation.

Torsdag den 13.6 2024 kl 19:00 – 20:50 avslutande diskussion om Lektion 5 och hela kursen.

(Dagarna för kursen kan ändras och extralektioner sättas i överenskommelse med kursdeltagarna.)

För fullgjord kurs för aktiva deltagare utfärdas intyg. Lärare är Ulf Sandmark.

Anmälan till svenska kursen i Fysisk ekonomi görs till schiller-institutet@nysol.se eller till Ulf Sandmark 0736937896. Du kan delta om du betalar en separat kursavgift på 500 kr eller årets medlemsavgift till Schillerinstitutet i Sverige.

Betala till Schillerinstitutet på Bg: 580049-5 eller till Swish1230462218 där Ny Solidaritet står som mot

tagare. Skriv till mottagaren: Kursanmälan! Medlemsavgift i SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING är 1.200 kr per år. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS

 

Kursen bygger på de fem videor om Fysisk ekonomi som Lyndon LaRouche gjorde i fem TV-annonser som en del av sin presidentvalskampanj 1984. Alla fem videorna videon är på 20 minuter efter varandra på samma fil.

Alla hans TV-videor är på engelska men finns i utskrift i svensk översättning. Första videons översättning finns här: Allt om ekonomi video 1 SvSid1

Översättningarna av de andra TV-videorna av LaRouche finns tillgängliga tillsammans med lektionerna i 2023 års kurs.

Läs gärna och se 2023 års Kickoff och gärna också  Lektion 1 som finns här med sin powerpoint och Lektion 2 som finns här med sin powerpoint . Alla förra årets kurspresentationer kommer att finnas på fliken ekonomi: https://schillerinstitutet.se/category/ekonomi/

 

Vill du se LaRouches egna videor från 1984, så finns de tillgängliga gratis: Den direkta länken till dem alla fem som är i en enda fil är på: https:/youtu.be/6S-E8etv5-I. De visas i samband med en liknande Grundkurs i Fysisk ekonomi på engelska som hölls i New York i oktober-december 2022. Ett bra sätt att komplettera den svenska kursen är att parallellt studera den engelska kursen. Den består av en kickoff och fem kursavsnitt med Lyndon LaRouches videopresentationer, genomgångar och powerpoint: https://laroucheorganization.com/larouche-economics-class-series-2022

 

Det bästa stödet för kursen är att läsa Lyndon LaRouches lärobok på engelska “So You Wish to Learn All About Economics?” (204 sidor). Den finns att beställa för $9,99 + porto på LaRouchePublications här: https://store.larouchepub.com/product-p/eirbk-1984-3-0-0.htm eller på Amazon. Den finns också på tyska, franska, italienska, spanska och eventuellt ytterligare språk.

I digitalt format finns hela den engelska kursboken” “So You Wish to Learn All About Economics?” gratis tillgänglig under första bilden på sidan: https://laroucheorganization.com/larouche-economics-class-series-2022

Kursboken finns också tillgänglig gratis på ARABISKA på denna länk på arabiska LaRoucheskolan: https://t.me/larouchearabic/5

Larouche-book.pd

 

 

Mycket kan också inhämtas genom självinlärning med ledning av den tidigare grundkursen på svenska i Fysisk ekonomi 2023 som finns dokumenterad i videor med länkat kursmaterial. På de nya lektionerna kommer samma frågeställningar tas upp som i den tidigare kursen. Det kommer därför att vara möjligt att under kursen både följa lektionerna och gå tillbaka till den tidigare kursen för att repetera innehållet och förbereda sig. Kursplanen och annan information presenteras längst ned. i detta inlägg.

Det finns videor den tidigare grundkursen i Fysisk ekonomi 2023  andra videor om fysisk ekonomi samlade på sidan: https://schillerinstitutet.se/tag/fysisk-ekonomi/

 

 

Läs mer om fredspolitiken för Sydvästasien:

LaRouches OASPLAN för fred genom utveckling mellan Israel och Palestina har presenterats på många konferenser och i många intervjuer. På nedanstående länkar finns några som du kan självstudera allteftersom du har tid:

 

Hussein Askary berättar här på svenska om Sydvästasiens enorma potential till fredlig utveckling. Se video med tal på Schillerinstitutets svenska jubileumskonferens: ”Världen har förändrats: Ska Väst samarbeta med globala Syd?” https://youtu.be/2BRD4XlQYR8

 

Helga Zepp-LaRouche intervjuades om OASPLANEN på den mycket kända amerikanska bloggaren Kim Iversens show! https://youtu.be/SvRLiwLhiik?si=C9eVnro7paKmITWz      .https://rumble.com/v4mwsr0-the-plan-to-change-the-world-for-the-better-a-conversation-with-helga-zepp-.html

 

En internationell konferens om LaRouches OASPLAN för fred i Mellanöstern hölls lördagen den 13.4 2024.  På konferensen medverkade ledande palestinier och diplomater tillsammans med experter på utveckling av vattentillgångar och infrastruktur. Se ett referat på engelska och en timmes videosammandrag av konferensen här: https://schillerinstitute.com/blog/2024/04/17/schiller-institute-oasis-plan-april-13-conference-presents-strategic-economic-vision-for-peace-in-southwest-asia-and-beyond/ Hela konferensen 5 timmar 33 minuter ses på https://schillerinstitute.nationbuilder.com/oasis_conference_20240413

 

Palestinas ambassadör i Köpenhamn stöder LaRouches OASPLAN för fred i Mellanöstern. Lyssna och läs uttalandet från H.E. Ambassador Prof. Dr. Manuel Hassassians om hur han helhjärtat stöder LaRouches OASPLAN: https://schillerinstitute.com/blog/2024/03/14/interview-with-palestinian-authority-ambassador-to-denmark-h-e-ambassador-prof-dr-manuel-hassassian-who-supports-the-oasis-plan/

 

LaRouches OASPLAN för lösning av krisen i Mellanöstern lades fram 1975. Här berättar han själv om sin plan vid ett besök i Moskva 1994: The Oasis Plan: Development Is the Key to Peace in the Middle East https://larouchepub.com/lar/2023/5041-the_oasis_plan_development_is-lar.html
Läs om de stora vattenprojekten i Osloavtalets ekonomiska annex på sid 15-16 i fredsavtalstexten: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_930913_DeclarationPrinciplesnterimSelf-Government(Oslo%20Accords).pdf

 

LaRouches OASPLAN förklaras av Jason Ross från Schillerinstitutet i en diskussion med Syriana Analysis!
Det är grundläggande och mycket bra om den enda konkreta fredsplanen för fred mellan Israel och Palestina genom hela regionens utveckling! Se den på: https://www.youtube.com/live/_IRhY2_CahQ?si=oefMx1Odv2z9pqUB

 

Ledande palestinsk läkare och fredsaktivist intervjuas av Schillerinstitutet: ”Jag skall inte hata” Dr.Izzeldin Abuelaish, är den palestinske författaren från Gaza som skrivit boken: “Jag skall inte hata”. Han har nominerats till Nobels fredspris fem gånger och ställde upp på denna rörande intervju. https://schillerinstitute.com/blog/2024/03/26/leading-palestinian-doctor-and-peace-activist-gives-interview-to-schiller-institute-i-shall-not-hate/

 

Senaste Nytt