Upprätta en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling

Upprätta en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling

Namninsamling för att sammankalla en internationell konferens

Tryck upprop som pdf!

I ljuset av den eskalerande Ukrainakrisen frågar människor i hela världen oroligt sig själva och sina politiska ledare var detta ska sluta. Är vi på väg mot en global mycket stor konfrontation, kanske t.o.m. med kärnvapen? Står vi inför en omvänd men ännu farligare Kubakris? Kommer mänskligheten ens att överleva?

Bakom denna mycket reella krigsfara, och orsaken till den, ligger sammanbrottet för hela det transatlantiska finanssystemet. En nästan 2 biljarder (2 miljoner miljarder) dollar stor spekulationsbubbla av derivat och skulder är på väg att gå upp i rök. En hyperinflationistisk process har redan utlösts globalt med åtföljande sammanbrott i västvärldens fysiska ekonomi. City of London och Wall Street, ägarna till detta konkursmässiga system, försöker desperat oskadliggöra varje fungerande alternativt system – såsom Rysslands och Kinas allians kring Belt and Road-initiativet, som numera omfattar nästan 150 nationer – och finansetablissemanget har öppet konstaterat att det är detta som står på spel.

Så även Vladimir Putin, som helt riktigt har pekat på att USA/Storbritannien/Natos ohejdade expansion österut ända fram till Rysslands gränser, drivs fram av denna ekonomiska politik, och att den hotar Rysslands nationella säkerhet på ett sätt som Ryssland inte kan acceptera.

Om utvecklingen mot ett storkrig ska kunna stoppas, måste det därför till ett mer grundläggande tillvägagångssätt, nämligen att etablera ett helt nytt paradigm, som tillgodoser säkerhet och ekonomisk utveckling för alla världens länder. Den enda relativt sentida historiska föregångaren för detta i västvärlden är freden 1648 i Westfalen, som satte punkt för 150 år av religionskrig i Europa. Freden kunde förhandlas fram först vid den tidpunkt då alla parter insåg att om de fortsatte på den dåvarande vägen, skulle det inte finnas några vinnare och mycket få överlevare. De valde att skapa ett nytt paradigm som byggde på försvaret av den andres intresse, och på tanken att allas säkerhet var den första förutsättningen för varje enskild parts säkerhet.

Detta är den viktigaste lärdomen av den Westfaliska freden för vår tid. Världen står idag vid ett liknande vägskäl. Om den nuvarande geopolitiken fortsätter, kommer kärnvapenkrig att bli en mycket reell möjlighet – och efter det kommer det inte att finnas några vinnare, och troligen inga överlevare.

Istället måste en internationell konferens inkallas, med den Westfaliska freden som förebild. Den grundläggande uppgiften för alla parter är att se till att hänsyn tas till varje enskild parts centrala ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen – med andra ord en ordning som bygger på den andres fördel, på det gemensamma bästa och på en allmän kärlek till hela mänskligheten.

Det ekonomiska systemet måste också drastiskt omformas för att ge uttryck för detta synsätt. Den ansedde amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche preciserade hur ett sådant system skulle kunna fungera, byggt på vad han kallade sina ”Fyra lagar”:

  • Ett omedelbart återinförande av bankdelningslagen Glass/Steagall, som infördes av den amerikanske presidenten Franklin Roosevelt, utan ändringar i fråga om lagens principiella verkan. Detta innebär att hela den finansiella bubblan underkastas ett konkursförfarande.
  • En återgång till ett på alla nivåer reglerat nationalbanksystem, så som det utformades av USA:s första finansminister Alexander Hamilton.
  • Avsikten med ett sådant statligt kreditsystem är att initiera högproduktiva utvecklingstrender för en förbättrad arbetsmarknad; och att samtidigt öka den fysiskt-ekonomiska produktiviteten och levnadsstandarden för medborgare och hushåll.
  • Anta ett snabbspår för att med fusionsteknik som spetsteknologi driva fram de genombrott i grundforskningen som krävs för obegränsad ekonomisk tillväxt och utveckling.

Schillerinstitutet och dess grundare Helga Zepp-LaRouche går ut med detta upprop för att starta den internationella diskussion som är nödvändig för att få till stånd en sådan konferens och hejda den så kallade ”Domedagsklockan” innan den slår tolv. Det är dags för institutioner och enskilda människor från varje nation att kliva fram och delta i mobiliseringen för en internationell konferens som kan etablera en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling.

Skriv på namninsamlingen här!

Skriv på och sprid namninsamlingen på många språk: 

Arabiska: https://arabiclarouche.com/schiller-petition/

Engelska: https://schillerinstitute.com/blog/2022/02/23/petition-convoke-an-international-conference-to-establish-a-new-security-and-development-architecture-for-all-nations/

Danska: https://schillerinstitut.dk/si/2022/02/en-ny-arkitektur-for-sikkerhed-og-udvikling-for-alle-nationer/

Tyska: https://www.bueso.de/langfristiges-ueberleben-neue-sicherheitsarchitektur

Franska: https://www.institutschiller.org/Appel-de-l-Institut-Schiller-a-convoquer-une-conference-internationale-afin-d.html

Spanska: https://es-schillerinstitute.nationbuilder.com/llamado_del_instituto_schiller

Portugisiska: https://portugues.larouchepub.com/

Italienska: https://movisol.org/petizione-convochiamo-una-conferenza-internazionale-per-stabilire-una-nuova-architettura-di-sicurezza-e-sviluppo-per-tutte-le-nazioni/

Rumänska: http://romania2118.org/cerem-conferinta-internationala-pentru-o-noua-arhitectura-de-securitate/

Grekiska: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/greek_convoke_an_international_conference_to_estab[…]curity_and_development_architecture_for_all_nations

Kinesiska: https://chinese.larouchepub.com/zh/2022/02/petition-convoke-architecture-for-all-nations-zh/

Senaste Nytt