Bandung, Fem principer, Westfaliska freden: Förebilder för ny global fredsarkitektur

Bandung, Fem principer, Westfaliska freden: Förebilder för ny global fredsarkitektur

Nehru, Nkrumah, Nasser, Sukarno och Tito på Bandungkonferensen

 

Utgångspunkter för Schillerinstitutets konferens den 9.4 2022 för att upprätta en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och ekonomiska utveckling.

 

Förebilder för den nya globala fredsarkitektur som är möjlig när världens majoritetsländer nu börjar samlas för ersätta den angloamerikanska världshegemonin med en ny världsordning för hela mänsklighetens fred och utveckling

 1. Westfaliska freden 1648
 2. De fem principerna,
 3. Bandungkonferensens deklaration 1955:

 

 

Freden i Osnabrück 1648

(som var ett av två fredsavtal som utgjorde den Westfaliska freden)

I den heliga och odelbara treenighetens namn, amen

INLEDNING

Må det vara känt för alla och envar, som det intresserar eller på ett eller annat sätt kan intressera, att de sedan många år uppkomna stridigheterna och inre oroligheterna i Romerska riket tilltog ända därhän, att de inte blott så invecklade hela Tyskland utan även några angränsande kungariken, huvudsakligen det mäktiga Sverige och Frankrike, att ett långvarigt och förödande krig därför uppkom.

Nämligen för det första …mellan på ena sidan den allra klarast lysande och mäktige furste och herre, furst Ferdinand III, vald romersk kejsare, alltid den högste kungen av Tyskland, Ungern, Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, etc. ärkehertig av Österrike, hertig av Burgund, etc.

På den andra sidan den allra klarast lysande och mäktiga furstinnan och härskarinnan, härskarinnan Kristina, svearnas, göternas och vendernas drottning, storfurstinna av Finland, hertiginna av Estland och Karelen, härskarinna över Ingermanland och svensk drottning och hennes allierade och anhängare.

På grund av nämnda stridigheter följde mycken utgjutelse av kristet blod tillsammans med förödelse av många länder. Likväl inträffade genom Guds gudomliga välvilja att tanken på en allmän fred slog rot på båda sidor och för detta ändamål bestämdes efter en av parterna ömsesidigt träffad överenskommelse ingången i Hamburg den 25 december år 1641, att inkalla en kongress av befullmäktigade sändebud i Osnabrück och Münster i Westfalen den 11 juli enligt den nya tideräkningen år 1643 …

Efter att ha åkallat hjälp från den gudomliga försynen och de befullmäktigades fullmakter vederbörligen utväxlats mellan parterna, har de i närvaro av Romerska rikets kurfurstar, furstar och ständer och med deras inrådan och samtycke till den gudomliga försynens ära och kristenhetens frälsning enats om artiklar för ömsesidig fred och vänskap och avtalat enligt följande:

ARTIKEL I

[Allmänt fredspåbud]

Må freden vara kristen, allmän, evig och ett sant och äkta vänskapsförbund mellan på ena sidan det heliga kejserliga majestätet, det Österrikiska huset och alla dess allierade och anhängare och varje enskilds arvingar och efterkommande, i första hand den katolske kungen, kurfurstarna, furstarna och rikets ständer och på den andra sidan den helige kungavärdige fursten och Sveriges rike och alla dess allierade och anhängare och enskildas arvingar och efterkommande, i första hand den kristne kungen, och vederbörande kurfurstar, furstar och rikets ständer.

Må den bevaras och vårdas så uppriktigt och allvarligt att båda parter främjar den andres nytta, ära och välgång och att en uppriktig grannsämja och en trygg omsorg om fredssträvandena och vänskapen mellan Romerska riket i dess helhet och Sveriges rike, och omvänt mellan Sveriges rike och Romerska riket, får nya krafter och åter må blomstra.

 ARTIKEL II

[Allmän amnesti]

Må en evig glömska och amnesti råda rörande allt det som från början av dessa oroligheter begåtts fientligt här och var oavsett plats eller sätt av den ena eller andra sidan, så att varken av dessa eller något annat skäl eller förevändning den ene hädanefter tillfogar eller låter tillfoga eller tillåter någon enda fientlighet eller fiendskap, förargelse eller hinder mot den andre utan avseende på person, rang, välmående eller säkerhet, på egen hand eller genom andra, hemligen eller offentligt, direkt eller indirekt, under sken av rätt eller i handling i eller utanför Riket (oavsett tidigare hindrande avtal av motsatt slag).

I stället må varenda såväl före som i kriget med ord, skrift eller handling tillfogade orättvisor, våldshandlingar, fientligheter, förfång och kostnader, utan all hänsyn till person eller ägodelar, så fullständigt avslutas och ogiltigförklaras att allt vad den ene i namn av detta kan förebära gentemot den andre må begravas i evig glömska.

 ARTIKEL III

[Allmän restitution]

III:1

Enligt denna den allmänna och oinskränkta amnestins principer skall alla och envar av Romerska rikets kurfurstar, furstar, ständer (inklusive Romerska rikets omedelbara adel), och deras vasaller, undersåtar, borgare och invånare, vilka på grund av krigshandlingarna i Böhmen eller Tyskland eller på grund av inbördes ingångna avtal från den ena eller andra parten tillfogats någon skada eller men på vilket sätt som helst sätt och under vilken förevändning som helst såväl beträffande sina egendomar och länsgods, underlänsgods och allodiala gods som beträffande sina värdigheter, friheter, rättigheter och privilegier, skall återinsättas helt och fullt på båda sidor i såväl det andliga som världsliga rättstillstånd som de åtnjöt eller rättsligen kunde åtnjuta innan det förlorades. Samtidigt skall alla i motsatt riktning hindrande förändringar som gjorts under mellantiden ogiltigförklaras.

 

 

De fem principerna

Från det kinesisk-indiska avtalet 1954:

 1. ömsesidig respekt för varandras territoriella integritet och suveränitet
 2. ömsesidig icke-aggression,
 3. ömsesidig icke-inblandning i varandras interna angelägenheter,
 4. jämlikhet och samarbete till ömsesidig nytta  
 5. fredlig samexistens

 

 

The Five Principles, as stated in the Sino–Indian Agreement 1954, are listed as:

 1. mutual respect for each other’s territorial integrity and sovereignty,
 2. mutual non-aggression,
 3. mutual non-interference in each other’s internal affairs,
 4. equality and co-operation for mutual benefit, and
 5. peaceful co-existence

 

Bandungkonferensens deklaration 1955:

 

“Deklarationen om främjande av världsfred och samarbete” i tio punkter, kallad Dasasila Bandung, var utvecklingsländernas alternativ till kolonialismen och starten för det som blev Alliansfria rörelsen:

 

 1. Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och enligt syften och principer i Förenta Nationernas stadga
 2. Respekt för alla nationers suveränitet och territoriella integritet
 3. Erkännande av alla rasers jämlikhet och jämlikhet mellan alla stora och små nationer
 4. Avstående från ingripande eller inblandning i ett annat lands inre angelägenheter
 5. Respekt för varje nations rätt att försvara sig, enskilt eller kollektivt, i enlighet med Förenta Nationernas stadga
 6. (a) Avstående från användningen av arrangemang för kollektivt försvar för att tjäna stormakternas särskilda intressen         (b) Avstående av varje land från att utöva påtryckningar på andra länder
 7. Avstående från handlingar eller hot om aggression eller användning av våld mot något lands territoriella integritet eller politiska oberoende
 8. Lösning av alla interationella tvister med fredliga medel, såsom förhandling, förlikning, skiljedom eller rättslig lösning samt andra fredliga medel efter parternas eget val, i enlighet med Förenta Nationernas stadga
 9. Främjande av ömsesidiga intressen och samarbete
 10. Respekt för rättvisa och internationella förpliktelser

 

Den slutliga kommunikén från konferensen underströk behovet för utvecklingsländer att lossa sitt ekonomiska beroende av de ledande industriländerna genom att tillhandahålla tekniskt bistånd till varandra genom utbyte av experter och tekniskt bistånd för utvecklingsprojekt, såväl som utbyte av teknisk kunskap och inrättandet av regionala utbildnings- och forskningsinstitut.

 

Belgradtoppmötet 1961 etablerade Alliansfria rörelsen (NAM)

 

Bandung conference 1955 Declaration:

A 10-point “declaration on promotion of world peace and cooperation”, called Dasasila Bandung, incorporating the principles of the United Nations Charter was adopted unanimously as item G in the final communiqué of the conference:[16]

 1. Respect for fundamental human rights and for the purposes and principles of the charter of the United Nations
 2. Respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations
 3. Recognition of the equality of all races and of the equality of all nations large and small
 4. Abstention from intervention or interference in the internal affairs of another country
 5. Respect for the right of each nation to defend itself, singly or collectively, in conformity with the charter of the United Nations
 6. (a) Abstention from the use of arrangements of collective defence to serve any particular interests of the big powers
  (b) Abstention by any country from exerting pressures on other countries
 7. Refraining from acts or threats of aggression or the use of force against the territorial integrity or political independence of any country
 8. Settlement of all international disputes by peaceful means, such as negotiation, conciliation, arbitration or judicial settlement as well as other peaceful means of the parties own choice, in conformity with the charter of the United Nations
 9. Promotion of mutual interests and cooperation
 10. Respect for justice and international obligations

The final Communique of the Conference underscored the need for developing countries to loosen their economic dependence on the leading industrialised nations by providing technical assistance to one another through the exchange of experts and technical assistance for developmental projects, as well as the exchange of technological know-how and the establishment of regional training and research institutes.

 

Se mer här om Westfaliska freden:

Westfaliska fredsavtalet, hela texten på svenska (Denna text är nästan okänd i Sverige, men från 2009 finns denna översättning.  Tidigare har uppslagsverk mest uppmärksammat fredsavtalets resultat för Sverige med nya landområden.) De grundläggande texterna är de första “Artiklarna” I, II och III.

https://jansellberg.wordpress.com/category/westfaliska-freden-1648/

Boken: “1648 Den westfaliska freden. Arv, kontext och konsekvenser”, av Peter Haldén (red.): http://www.bokus.com/newsletters/Pdf/9789185509287.pdf

 

The Economic Policy that Made the Peace of Westphalia by Pierre Beaudry

This is a newly edited version of an article, originally published in EIR, on the history of the famous treaty that established the modern idea of cooperation and non-intervention among nations (EIR Vol. 30, No. 21, May 30, 2003). British Prime Minister Tony Blair’s speech in Chicago in 1999, in which he declared that the era of the Treaty of Westphalia was over, opened a period of unceasing wars by major powers on smaller nations. The principles of the 1648 Treaty of Westphalia are needed now more than ever.

https://larouchepub.com/other/2022/4910-the_economic_policy_that_made.html

 

Läs mer om Bandungkonferensens historia:

The Bandung Conferences: Preventing Thermonuclear War by Michael Billington: https://larouchepub.com/eiw/public/2015/eirv42n18-20150501/18-21_4218.pdf

President Sukarno at the Bandung Conference, 1955: https://larouchepub.com/eiw/public/2015/eirv42n18-20150501/21-22_4218.pdf

The Spirit of Bandung by Mike Billington: https://larouchepub.com/other/2021/4826-the_spirit_of_bandung.html

Gandhi’s Vision for a New Paradigm in International Relations, a World Health System, and Direct Non-Violent Action in Times of Social Breakdown by Helga Zepp-LaRouche: https://larouchepub.com/hzl/2021/4826-gandhis_vision_for_a_new_para-hzl.html

 

 

Stöd Schillerinstitutet: Bli medlem eller ge stöd till vår informationsverksamhet i Sverige!

Medlemsavgiften per år är 1200 kr. För studerande och pensionärer 600 kr. Utökat medlemskap inklusive publikationen EIR varje vecka 3000 kr. Medlemsavgiften kan också betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad. Samma belopp kan också ges som stöd. Betala till Schillerinstitutets PG 580049-5. Ange epostadress och “medlem”, eller “stöd”, om det är för medlemskap eller stöd till Schillerinstitutets informationsverksamhet i Sverige!

Det går också att betala med Swish till Ny Solidaritet 1230462218. Ange epostadress och “medlem”, eller “stöd”, om det är för medlemskap eller stöd till Schillerinstitutets informationsverksamhet i Sverige!

För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Kontakta kassör Kjell Lundqvist +46 709703921 om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.
För att upprätta kontakt, lämna epostadress och ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se

 

 

Senaste Nytt